Urbanisme

Planejament derivat

162 publicacions
Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable per a la implantació d'una activitat de magatzem i taller de manteniment i reparació de xarxes públiques de subministrament d'aigua potable a la partida Cunillàs, núm. 24, polígon 11, parcel·la 151, al terme municipal de Lleida.
16/11/2015 13:15 - Registre de publicació

Número d'expedient: 139/2011

Instrument: Planejament derivat. Pla especial urbanístic

Publicació: DOGC 6311 08/02/2013

Tema: Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable per a la implantació d'una activitat de magatzem i taller de manteniment i reparació de xarxes públiques de subministrament d'aigua potable a la partida Cunillàs, núm. 24, polígon 11, parcel·la 151, al terme municipal de Lleida.

Modificació puntual del Pla parcial Copa d'Or SUR 5 en relació amb l'alçada de les plantes baixes en els edificis i a la seva definició en els edificacions aïllades al terme municipal de Lleida.
13/11/2015 15:53 - Registre de publicació

Número d'expedient: 062/2012

Instrument: Planejament derivat. Pla parcial urbanístic

Publicació: BOP 165 27/11/2012

Tema: Modificació puntual del Pla parcial Copa d'Or SUR 5 en relació amb l'alçada de les plantes baixes en els edificis i a la seva definició en els edificacions aïllades al terme municipal de Lleida.

Memòria [-] : Resolucions administratives [-] :
Pla parcial urbanístic del sector SUR 19 A, al terme municipal de Lleida.
16/11/2015 14:20 - Registre de publicació

Número d'expedient: 10015/2007

Instrument: Planejament derivat. Pla parcial urbanístic

Publicació: BOP 137 04/10/2012

Tema: Pla parcial urbanístic del sector SUR 19 A, al terme municipal de Lleida.

Memòria [-] : Normes urbanístiques [-] : Plànols d'informació [-] : Plànols d'ordenació [-] : Altres documents annexos [-] : Resolucions administratives [-] :
Pla especial en sòl no urbanitzable per a la instal·lació d'una antena de telecomunicacions al polígon 2, parcel·la 174, de Sucs, al terme municipal de Lleida.
16/11/2015 12:46 - Registre de publicació

Número d'expedient: 042/2011

Instrument: Planejament derivat. Pla especial urbanístic

Publicació: DOGC 6178 25/07/2012

Tema: Pla especial en sòl no urbanitzable per a la instal·lació d'una antena de telecomunicacions al polígon 2, parcel·la 174, de Sucs, al terme municipal de Lleida.

Pla especial urbanístic per a la instal·lació d'una planta d'emmagatzematge i gestió de residus no perillosos a la partida Grealó, polígon 13, parcel·la 126, al terme municipal de Lleida.
16/11/2015 13:21 - Registre de publicació

Número d'expedient: 175/2010

Instrument: Planejament derivat. Pla especial urbanístic

Publicació: DOGC 6178 25/07/2012

Tema: Pla especial urbanístic per a la instal·lació d'una planta d'emmagatzematge i gestió de residus no perillosos a la partida Grealó, polígon 13, parcel·la 126, al terme municipal de Lleida.

Memòria [-] : Plànols d'informació [-] : Altres documents annexos [-] : Resolucions administratives [-] :
Pla de millora urbana del polígon d'actuació urbanística UA 4, al terme municipal de Lleida.
16/11/2015 11:48 - Registre de publicació

Número d'expedient: 171/2011

Instrument: Planejament derivat. Pla de millora urbana

Publicació: DOGC 6174 19/07/2012

Tema: Pla de millora urbana del polígon d'actuació urbanística UA 4, al terme municipal de Lleida.

Memòria [-] : Normes urbanístiques [-] : Plànols d'informació [-] : Document comprensiu [-] : Resolucions administratives [-] :
Pla de millora urbana del polígon d'actuació urbanística UA 4, al terme municipal de Lleida.
16/11/2015 11:47 - Registre de publicació

Número d'expedient: 171/2011

Instrument: Planejament derivat. Pla de millora urbana

Publicació: DOGC 6174 19/07/2012

Tema: Pla de millora urbana del polígon d'actuació urbanística UA 4, al terme municipal de Lleida.

Modificació del Pla especial urbanístic de reforma interior al carrer la Palma, sector alt, al terme municipal de Lleida.
13/11/2015 14:40 - Registre de publicació

Número d'expedient: 106/2011

Instrument: Planejament derivat. Pla especial urbanístic

Publicació: DOGC 6174 19/07/2012

Tema: Modificació del Pla especial urbanístic de reforma interior al carrer la Palma, sector alt, al terme municipal de Lleida.

Memòria [-] : Resolucions administratives [-] :
Modificació de Pla parcial urbanístic del sector SUR 12, al terme municipal de Lleida.
13/11/2015 14:06 - Registre de publicació

Número d'expedient: 082/2011

Instrument: Planejament derivat. Pla parcial urbanístic

Publicació: BOP 86 21/06/2012

Tema: Modificació de Pla parcial urbanístic del sector SUR 12, al terme municipal de Lleida.

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica