Urbanisme

Planejament derivat

162 publicacions
Pla especial urbanístic per a la instal·lació d'una planta de gestió i tractament de residus a la Partida Moradilla, polígon 16, parcel·la 38 del terme municipal de Lleida.
Modificació del Text refós del Pla de millora urbana de la UA-52 del terme municipal de Lleida.
13/11/2015 15:50 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPM 030/2008

Instrument: Planejament derivat. Modificació de pla de millora urbana

Publicació: DOGC 5514 26/11/2009

Tema: Modificació del Text refós del Pla de millora urbana de la UA-52 del terme municipal de Lleida.

Memòria [-] : Normes urbanístiques [-] : Plànols d'informació [-] : Plànols d'ordenació [-] : Altres documents annexos [-] : Resolucions administratives [-] :
Modificació del Pla parcial del SUR 2 del terme municipal de Lleida.
13/11/2015 14:47 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPP 019/2008

Instrument: Planejament derivat. Pla parcial urbanístic

Publicació: DOGC 5490 23/10/2009

Tema: Modificació del Pla parcial del SUR 2 del terme municipal de Lleida.

Memòria [-] : Normes urbanístiques [-] : Resolucions administratives [-] :
Pla especial urbanístic per a la instal·lació d'una planta solar fotovoltaica connectada a la xarxa de 500 Kwn al polígon 6, parcel·la 3 del terme municipal de Lleida.
16/11/2015 13:29 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPE 012/2008

Instrument: Planejament derivat. Pla especial urbanístic

Publicació: DOGC 5479 07/10/2009

Tema: Pla especial urbanístic per a la instal·lació d'una planta solar fotovoltaica connectada a la xarxa de 500 Kwn al polígon 6, parcel·la 3 del terme municipal de Lleida.

Pla especial urbanístic per a la instal·lació d'una planta solar fotovoltaica al polígon 3, parcel·la 2 del terme municipal de Lleida.
16/11/2015 13:27 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPE 009/2008

Instrument: Planejament derivat. Pla especial urbanístic

Publicació: DOGC 5475 01/10/2009

Tema: Pla especial urbanístic per a la instal·lació d'una planta solar fotovoltaica al polígon 3, parcel·la 2 del terme municipal de Lleida.

Pla especial urbanístic per a la instal·lació d'una planta solar fotovoltaica al polígon 3, parcel·la 2 del terme municipal de Lleida.
Modificació puntual del Pla parcial del sector SUR 2 Ciutat jardí, per l'establiment del sistema d'habitatges dotacionals en una parcel·la qualificada d'equipament comunitari del terme municipal de Lleida.
13/11/2015 15:56 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPP 041/2008

Instrument: Planejament derivat. Pla parcial urbanístic

Publicació: DOGC 5441 12/08/2009

Tema: Modificació puntual del Pla parcial del sector SUR 2 Ciutat jardí, per l'establiment del sistema d'habitatges dotacionals en una parcel·la qualificada d'equipament comunitari del terme municipal de Lleida.

Memòria [-] : Normes urbanístiques [-] : Resolucions administratives [-] :
Pla especial urbanístic per a la instal·lació d'una planta solar fotovoltaica a la partida Grealó, polígon 18, parcel·la 108 del terme municipal de Lleida.
Pla de millora urbana plataforma del Seminari
16/11/2015 11:56 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPM 013/2007

Instrument: Planejament derivat. Pla de millora urbana

Publicació: DOGC 5440 11/08/2009

Tema: Pla de millora urbana plataforma del Seminari

Memòria [-] : Normes urbanístiques [-] : Plànols d'informació [-] : Plànols d'ordenació [-] : Altres documents annexos [-] : Document comprensiu [-] : Resolucions administratives [-] :
Pla parcial urbanístic de l’àmbit SUR35 del terme municipal de Lleida.
D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica