Urbanisme

Planejament derivat

162 publicacions
Pla parcial urbanístic del sector SUR 4 del Seca de Sant Pere de Lleida.
Pla especial urbanístic per a la instal·lació d'una planta de valorització de purins i altres subproductes orgànics, al polígon 2, parcel·la 127, al terme municipal de Lleida.
16/11/2015 13:23 - Registre de publicació

Número d'expedient: 050/2010

Instrument: Planejament derivat. Pla especial urbanístic

Publicació: DOGC 5681 29/07/2010

Tema: Pla especial urbanístic per a la instal·lació d'una planta de valorització de purins i altres subproductes orgànics, al polígon 2, parcel·la 127, al terme municipal de Lleida.

Pla parcial SUR 1 de Raimat. promogut per l'EMU, SL.
16/11/2015 14:12 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPP 021/2007

Instrument: Planejament derivat. pla parcial urbanístic

Publicació: BOP 102 24/07/2010

Tema: Pla parcial SUR 1 de Raimat. promogut per l'EMU, SL.

Modificació puntual del Pla parcial SUR 31 pel canvi d'ordenació i concreció volumètrica de l'àmbit comprés entre el carrer Vila Rodona i el sector SUR 36, dins del polígon 2 del sector, al terme municipal de Lleida.
13/11/2015 16:00 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPP 137/2009

Instrument: Planejament derivat. Modificació de pla parcial urbanístic

Publicació: DOGC 5631 18/05/2010

Tema: Modificació puntual del Pla parcial SUR 31 pel canvi d'ordenació i concreció volumètrica de l'àmbit comprés entre el carrer Vila Rodona i el sector SUR 36, dins del polígon 2 del sector, al terme municipal de Lleida.

Modificació puntual del Pla parcial SUR 12 Magraners, al terme municipal de Lleida.
13/11/2015 15:59 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPP 049/2008

Instrument: Planejament derivat. Modificació de pla parcial urbanístic

Publicació: DOGC 5631 18/05/2010

Tema: Modificació puntual del Pla parcial SUR 12 Magraners, al terme municipal de Lleida.

Modificació del Pla parcial d'ordenació Lleida Park, SUR 11, per al canvi de qualificació de sistema d'equipaments comunitaris, clau EC, a sistema d'infraestructures, clau IN, al terme municipal de Lleida.
13/11/2015 14:42 - Registre de publicació

Número d'expedient: 099/2009

Instrument: Planejament derivat. Modificació de pla parcial d'ordenació

Publicació: DOGC 5593 23/03/2010

Tema: Modificació del Pla parcial d'ordenació Lleida Park, SUR 11, per al canvi de qualificació de sistema d'equipaments comunitaris, clau EC, a sistema d'infraestructures, clau IN, al terme municipal de Lleida.

Modificació del Pla de millora urbana d'ordenació de volums de l'illa situada a l'avinguda Josep Tarradellas núm 45-47, al terme municipal de Lleida.
13/11/2015 14:34 - Registre de publicació

Número d'expedient: 100/2009

Instrument: Planejament derivat. Modificació de Pla de millora urbana

Publicació: DOGC 5582 08/03/2010

Tema: Modificació del Pla de millora urbana d'ordenació de volums de l'illa situada a l'avinguda Josep Tarradellas núm 45-47, al terme municipal de Lleida.

Modificació del Pla parcial d'ordenació Copa d'Or SUR 5 en relació amb la dotació d'aparcaments privats en els edificis, al terme municipal de Lleida.
13/11/2015 14:41 - Registre de publicació

Número d'expedient: 126/2009

Instrument: Planejament derivat. Modificació de Pla parcial urbanístic

Publicació: DOGC 5562 08/02/2010

Tema: Modificació del Pla parcial d'ordenació Copa d'Or SUR 5 en relació amb la dotació d'aparcaments privats en els edificis, al terme municipal de Lleida.

Memòria [-] : Normes urbanístiques [-] : Document comprensiu [-] : Resolucions administratives [-] :
Pla de millora urbana per concretar les condicions d'edificació en el sòl qualificat d'equipament comunitari situat a l'av. President Irla, 2 i els carrers Marie Curie, 2 i Miquel Batllori, 1-23 del terme municipal de Lleida.
16/11/2015 11:52 - Registre de publicació

Número d'expedient: 045/2009

Instrument: Planejament derivat. Pla de millora urbana

Publicació: DOGC 5532 23/12/2009

Tema: Pla de millora urbana per concretar les condicions d'edificació en el sòl qualificat d'equipament comunitari situat a l'av. President Irla, 2 i els carrers Marie Curie, 2 i Miquel Batllori, 1-23 del terme municipal de Lleida.

Pla especial urbanístic de canvi de titularitat dels equipaments comunitaris en l'àmbit de l'av. Prat de la Riba, 79-81, partida la Cort, polígon 12, parcel·la 237 i av. President Josep Irla, 2, al terme municipal de Lleida.
16/11/2015 13:12 - Registre de publicació

Número d'expedient: 050/2009

Instrument: Planejament derivat. Pla especial urbanístic

Publicació: DOGC 5528 17/12/2009

Tema: Pla especial urbanístic de canvi de titularitat dels equipaments comunitaris en l'àmbit de l'av. Prat de la Riba, 79-81, partida la Cort, polígon 12, parcel·la 237 i av. President Josep Irla, 2, al terme municipal de Lleida.

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica