Urbanisme

Planejament derivat

162 publicacions
Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable per la implantació d'una torre de comunicacions, situada a la partida de la Cerdera polígon 7, parcel·la 155, al terme municipal de Lleida.
16/11/2015 13:16 - Registre de publicació

Número d'expedient: 071/2011

Instrument: Planejament derivat. Pla especial urbanístic

Publicació: DOGC 6106 12/04/2012

Tema: Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable per la implantació d'una torre de comunicacions, situada a la partida de la Cerdera polígon 7, parcel·la 155, al terme municipal de Lleida.

Memòria [-] : Normes urbanístiques [-] : Plànols d'informació [-] : Document comprensiu [-] : Resolucions administratives [-] :
Pla especial urbanístic per a la construcció d'un edifici per a usos complementaris de la benzinera existent al polígon 9, Parcel·la 605, a la partida d'Alpicat, núm. 15.
16/11/2015 13:18 - Registre de publicació

Número d'expedient: 10022/2005

Instrument: Planejament derivat. Pla especial urbanístic

Publicació: DOGC 6104 10/04/2012

Tema: Pla especial urbanístic per a la construcció d'un edifici per a usos complementaris de la benzinera existent al polígon 9, Parcel·la 605, a la partida d'Alpicat, núm. 15.

Memòria [-] : Altres documents annexos [-] : Resolucions administratives [-] :
Estudi de detall del projecte de remunta de dos habitatges sobre locals existents al carrer Benvinguda, 8 de Magraners.
13/11/2015 14:04 - Registre de publicació

Número d'expedient: 142/2011

Instrument: Ordenació detallada. Estudi de detall

Publicació: BOP 36 13/03/2012

Tema: Estudi de detall del projecte de remunta de dos habitatges sobre locals existents al carrer Benvinguda, 8 de Magraners.

Memòria [-] : Resolucions administratives [-] :
Modificació puntual del text refós del Pla parcial SUR 5 en l'àmbit de l'illa "I" entre els carrers enginyer Santi Companys, Núms. 2-30, enginyer Antoni Llobet, núms. 1-17 i les avingudes d'Aubarés, núms. 40-42 i el president Josep Irla, núms. 33-35, per l'ordenació volumètrica i adaptació de la normativa a la la regulació dels usos comercials i a l'alçada reguladora màxima de l'edificació.
13/11/2015 16:03 - Registre de publicació

Número d'expedient: 058/2011

Instrument: Planejament derivat. Modificació de Pla parcial urbanístic

Publicació: DOGC 6016 30/11/2011

Tema: Modificació puntual del text refós del Pla parcial SUR 5 en l'àmbit de l'illa "I" entre els carrers enginyer Santi Companys, Núms. 2-30, enginyer Antoni Llobet, núms. 1-17 i les avingudes d'Aubarés, núms. 40-42 i el president Josep Irla, núms. 33-35, per l'ordenació volumètrica i adaptació de la normativa a la la regulació dels usos comercials i a l'alçada reguladora màxima de l'edificació.

Modificació puntual del Pla parcial SUR 21 de Lleida per ajust de l'àmbit en el carrer d'Artur Vives i adaptació de la normativa a la regulació dels usos comercials i a l'alçada reguladora màxima de l'edificació.
13/11/2015 16:00 - Registre de publicació

Número d'expedient: 026/2011

Instrument: Planejament derivat. Modificació de Pla parcial urbanístic

Publicació: DOGC 6013 25/11/2011

Tema: Modificació puntual del Pla parcial SUR 21 de Lleida per ajust de l'àmbit en el carrer d'Artur Vives i adaptació de la normativa a la regulació dels usos comercials i a l'alçada reguladora màxima de l'edificació.

Memòria [-] : Normes urbanístiques [-] : Plànols d'informació [-] : Plànols d'ordenació [-] : Document comprensiu [-] : Resolucions administratives [-] :
Pla de millora urbana d'ordenació de volums en sòl qualificat d'equipament comunitari, situat a l'avinguda de la Canadiense, 26-30 i els carrers Enginyer Antoni Llobet, 40-42 i Cal Bernet, 23-29, al terme municipal de Lleida.
13/11/2015 16:08 - Registre de publicació

Número d'expedient: 068/2010

Instrument: Planejament derivat. Pla de millora urbana

Publicació: DOGC 5792 10/01/2011

Tema: Pla de millora urbana d'ordenació de volums en sòl qualificat d'equipament comunitari, situat a l'avinguda de la Canadiense, 26-30 i els carrers Enginyer Antoni Llobet, 40-42 i Cal Bernet, 23-29, al terme municipal de Lleida.

Correcció d'errada material del Pla de millora urbana del polígon d'actuació urbanística UA 71, en relació amb la densitat de la zona UZ-2, al terme municipal de Lleida.
13/11/2015 14:00 - Registre de publicació

Número d'expedient: 019/2005

Instrument: Planejament derivat. Pla de millora urbana

Publicació: DOGC 5792 10/01/2011

Tema: Correcció d'errada material del Pla de millora urbana del polígon d'actuació urbanística UA 71, en relació amb la densitat de la zona UZ-2, al terme municipal de Lleida.

Memòria [-] : Normes urbanístiques [-] : Plànols d'informació [-] : Resolucions administratives [-] :
Pla especial urbanístic per a l'ordenació d'una estació de servei i usos complementaris a la partida Pla de Monsó, polígon 8, parcel·la 5, subparcel·les A i B, al terme municipal de Lleida.
16/11/2015 13:17 - Registre de publicació

Número d'expedient: 089/2009

Instrument: Planejament derivat. Pla especial urbanístic

Publicació: DOGC 5736 18/10/2010

Tema: Pla especial urbanístic per a l'ordenació d'una estació de servei i usos complementaris a la partida Pla de Monsó, polígon 8, parcel·la 5, subparcel·les A i B, al terme municipal de Lleida.

Memòria [-] : Normes urbanístiques [-] : Plànols d'informació [-] : Plànols d'ordenació [-] : Resolucions administratives [-] :
Modificació puntual del Pla parcial SUR 6 Aubarés pel canvi de qualificació urbanística per convertir en equipament la parcel·la situada al carrer Manuel Carrasco Formiguera, núm. 18, i modificació de l'article 17 Sistemes d'equipaments del terme municipal de Lleida.
13/11/2015 13:49 - Registre de publicació

Número d'expedient: 202/2009

Instrument: Planejament derivat. Modificació de Pla parcial d'ordenació

Publicació: DOGC 5736 18/10/2010

Tema: Modificació puntual del Pla parcial SUR 6 Aubarés pel canvi de qualificació urbanística per convertir en equipament la parcel·la situada al carrer Manuel Carrasco Formiguera, núm. 18, i modificació de l'article 17 Sistemes d'equipaments del terme municipal de Lleida.

Modificació del Pla parcial SUR 5, Copa d'Or, en l'àmbit de l'illa K, al terme municipal de Lleida.
13/11/2015 15:49 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPP 032/2008

Instrument: Planejament derivat. Modificació de Pla parcial d'ordenació

Publicació: DOGC 5731 08/10/2010

Tema: Modificació del Pla parcial SUR 5, Copa d'Or, en l'àmbit de l'illa K, al terme municipal de Lleida.

Memòria [-] :
MEM [-]
ANX [-]
Normes urbanístiques [-] : Document comprensiu [-] : Resolucions administratives [-] :
D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica