Urbanismo

Planejament general

83 publicaciones
Modificació puntual del Pla general de Lleida en el sector SUR 20, al terme municipal de Lleida.
10/11/2015 14:08 - Registro de publicación

Número de expediente: 026/2007

Instrumento: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicación: DOGC 5643 04/06/2010

Tema: Modificació puntual del Pla general de Lleida en el sector SUR 20, al terme municipal de Lleida.

Memória [-] : Normas urbanísticas [-] : Documento comprensivo [-] : Resoluciones administrativas [-] :
Modificació del Pla general d'ordenació per ordenar l'illa delimitada del passeig Onze de setembre i els carrers Roda d'Isabena i Sant Hilari, i la delimitació del polígon d'actuació urbanística UA93, en el terme municipal de Lleida.
11/11/2015 13:47 - Registro de publicación

Número de expediente: 140/2009

Instrumento: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicación: DOGC 5631 18/05/2010

Tema: Modificació del Pla general d'ordenació per ordenar l'illa delimitada del passeig Onze de setembre i els carrers Roda d'Isabena i Sant Hilari, i la delimitació del polígon d'actuació urbanística UA93, en el terme municipal de Lleida.

Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana per al canvi de qualificació de sistema d'espais lliures, clau VJ, i sistema d'equipament comunitari, clau EC, en l'àmbit comprés entre els carrers Riu Ebre, Salvador Espriu, Riu Besòs i avinguda de Barcelona, al barri de Cappont i la precisió de l'article 138.14, en el terme municipal de Lleida.
10/11/2015 14:27 - Registro de publicación

Número de expediente: 125/2009

Instrumento: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicación: DOGC 5631 18/05/2010

Tema: Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana per al canvi de qualificació de sistema d'espais lliures, clau VJ, i sistema d'equipament comunitari, clau EC, en l'àmbit comprés entre els carrers Riu Ebre, Salvador Espriu, Riu Besòs i avinguda de Barcelona, al barri de Cappont i la precisió de l'article 138.14, en el terme municipal de Lleida.

Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana per al canvi d'ordenació i concreció volumètrica de l'àmbit comprès entre el carrer Vila-Rodona i el sector SUR 36, dins del polígon 2 del sector SUR 31 i l'article 166 de les Normes urbanístiques, en el terme municipal de Lleida.
10/11/2015 14:33 - Registro de publicación

Número de expediente: 136/2009

Instrumento: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicación: DOGC 5617 28/04/2010

Tema: Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana per al canvi d'ordenació i concreció volumètrica de l'àmbit comprès entre el carrer Vila-Rodona i el sector SUR 36, dins del polígon 2 del sector SUR 31 i l'article 166 de les Normes urbanístiques, en el terme municipal de Lleida.

Modificació del Pla general d'ordenació urbanística en el sector SUR 25 del terme municipal de Lleida.
11/11/2015 13:43 - Registro de publicación

Número de expediente: GPPG 018/2008

Instrumento: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicación: DOGC 5571 19/02/2010

Tema: Modificació del Pla general d'ordenació urbanística en el sector SUR 25 del terme municipal de Lleida.

Modificació del Pla general d'ordenació urbanística en l'àmbit del Pla especial urbanístic Golf Raïmat del terme municipal de Lleida.
11/11/2015 13:41 - Registro de publicación

Número de expediente: GPPG 011/2007

Instrumento: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicación: DOGC 5515 27/11/2009

Tema: Modificació del Pla general d'ordenació urbanística en l'àmbit del Pla especial urbanístic Golf Raïmat del terme municipal de Lleida.

Memória [-] : Normas urbanísticas [-] : Planos de información [-] : Planos de ordenación [-] : Resoluciones administrativas [-] :
Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana per al canvi de sistema d'infraestructures, clau IN, del sector SUR 36 al sector SUR 11 de Lleida.
11/11/2015 13:56 - Registro de publicación

Número de expediente: 074/2009

Instrumento: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicación: DOGC 5512 24/11/2009

Tema: Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana per al canvi de sistema d'infraestructures, clau IN, del sector SUR 36 al sector SUR 11 de Lleida.

Memória [-] : Planos de información [-] : Resoluciones administrativas [-] :
Modificació puntual del Pla general de Lleida al sector SUR 12, en el terme municipal de Lleida.
10/11/2015 14:09 - Registro de publicación

Número de expediente: GPPG 048/2008

Instrumento: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicación: DOGC 5485 16/10/2009

Tema: Modificació puntual del Pla general de Lleida al sector SUR 12, en el terme municipal de Lleida.

Memória [-] : Normas urbanísticas [-] : Documento comprensivo [-] : Resoluciones administrativas [-] :
Modificació del Pla general d'ordenació de Lleida en l'àmbit de la unitat d'actuació UA-75 de la partida de Llívia de Lleida.
11/11/2015 13:51 - Registro de publicación

Número de expediente: GPPG 037/2008

Instrumento: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicación: DOGC 5434 03/08/2009

Tema: Modificació del Pla general d'ordenació de Lleida en l'àmbit de la unitat d'actuació UA-75 de la partida de Llívia de Lleida.

Modificació puntual del Pla general de Lleida 1995/2005 en l'àmbit del SUR 10, en el terme municipal de Lleida.
10/11/2015 14:10 - Registro de publicación

Número de expediente: GPPG 004/2007

Instrumento: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicación: DOGC 5425 21/07/2009

Tema: Modificació puntual del Pla general de Lleida 1995/2005 en l'àmbit del SUR 10, en el terme municipal de Lleida.

Memória [-] : Normas urbanísticas [-] : Planos de ordenación [-] : Documento comprensivo [-] : Resoluciones administrativas [-] :
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.
D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servicio de atención a personas sordas o con discapacidad auditiva y/o de fonación
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Sede Electrónica