Urbanisme

Planejament general

79 publicacions
Modificació del Pla general d'ordenació urbanística en el sector SUR 25 del terme municipal de Lleida.
11/11/2015 13:43 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPG 018/2008

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 5571 19/02/2010

Tema: Modificació del Pla general d'ordenació urbanística en el sector SUR 25 del terme municipal de Lleida.

Modificació del Pla general d'ordenació urbanística en l'àmbit del Pla especial urbanístic Golf Raïmat del terme municipal de Lleida.
11/11/2015 13:41 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPG 011/2007

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 5515 27/11/2009

Tema: Modificació del Pla general d'ordenació urbanística en l'àmbit del Pla especial urbanístic Golf Raïmat del terme municipal de Lleida.

Memòria [-] : Normes urbanístiques [-] : Plànols d'informació [-] : Plànols d'ordenació [-] : Resolucions administratives [-] :
Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana per al canvi de sistema d'infraestructures, clau IN, del sector SUR 36 al sector SUR 11 de Lleida.
11/11/2015 13:56 - Registre de publicació

Número d'expedient: 074/2009

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 5512 24/11/2009

Tema: Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana per al canvi de sistema d'infraestructures, clau IN, del sector SUR 36 al sector SUR 11 de Lleida.

Memòria [-] : Plànols d'informació [-] : Resolucions administratives [-] :
Modificació puntual del Pla general de Lleida al sector SUR 12, en el terme municipal de Lleida.
10/11/2015 14:09 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPG 048/2008

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 5485 16/10/2009

Tema: Modificació puntual del Pla general de Lleida al sector SUR 12, en el terme municipal de Lleida.

Memòria [-] : Normes urbanístiques [-] : Document comprensiu [-] : Resolucions administratives [-] :
Modificació del Pla general d'ordenació de Lleida en l'àmbit de la unitat d'actuació UA-75 de la partida de Llívia de Lleida.
11/11/2015 13:51 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPG 037/2008

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 5434 03/08/2009

Tema: Modificació del Pla general d'ordenació de Lleida en l'àmbit de la unitat d'actuació UA-75 de la partida de Llívia de Lleida.

Modificació puntual del Pla general de Lleida 1995/2005 en l'àmbit del SUR 10, en el terme municipal de Lleida.
10/11/2015 14:10 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPG 004/2007

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 5425 21/07/2009

Tema: Modificació puntual del Pla general de Lleida 1995/2005 en l'àmbit del SUR 10, en el terme municipal de Lleida.

Memòria [-] : Normes urbanístiques [-] : Plànols d'ordenació [-] : Document comprensiu [-] : Resolucions administratives [-] :
Modificació puntual del Pla general de Lleida en l'àmbit del SUR 14, promoguda i tramesa per l'Ajuntament de Lleida.
29/10/2015 14:28 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPG 014/2008

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 5402 17/06/2009

Tema: Modificació puntual del Pla general de Lleida en l'àmbit del SUR 14, promoguda i tramesa per l'Ajuntament de Lleida.

Modificació puntual del Pla general de Lleida per al canvi de qualificació de zona 2E i sistema d'equipament comunitari, clau EC en l'àmbit de l'av. Estudi General, 6.
29/10/2015 14:31 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPG 024/2008

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 5400 15/06/2009

Tema: Modificació puntual del Pla general de Lleida per al canvi de qualificació de zona 2E i sistema d'equipament comunitari, clau EC en l'àmbit de l'av. Estudi General, 6.

Memòria [-] :
Resolucions administratives [-] :
Modificació puntual del Pla general de Lleida per a la creació del sistema d'habitatges dotacionals en l'àmbit del SUR2.
29/10/2015 14:30 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPG 039/2008

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 5347 26/03/2009

Tema: Modificació puntual del Pla general de Lleida per a la creació del sistema d'habitatges dotacionals en l'àmbit del SUR2.

Memòria [-] :
Normes urbanístiques [-] : Resolucions administratives [-] :
Modificació puntual del Pla general de Lleida per a l’establiment d’una densitat addicional per l’habitatge de protecció pública en les parcel.les destinades a l’habitatge plurifamiliar en l’àmbit del sector SUR42.
29/10/2015 14:29 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPG 005/2008

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 5338 13/03/2009

Tema: Modificació puntual del Pla general de Lleida per a l’establiment d’una densitat addicional per l’habitatge de protecció pública en les parcel.les destinades a l’habitatge plurifamiliar en l’àmbit del sector SUR42.

Memòria [-] :
Normes urbanístiques [-] : Resolucions administratives [-] :
D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica