Urbanisme

Planejament derivat

162 publicacions
Estudi de detall de la UA7 a l'entorn de l'antic convent de Santa Clara del centre històric de Lleida.
13/11/2015 14:02 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPED 046/2008

Instrument: Ordenació detallada. Estudi de detall

Publicació: BOP 64 05/05/2009

Tema: Estudi de detall de la UA7 a l'entorn de l'antic convent de Santa Clara del centre històric de Lleida.

Modificació puntual de l'article 18, apartat 5, del Pla parcial 28, CIM al terme municipal de Lleida.
13/11/2015 15:52 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPP 023/2007

Instrument: Planejament derivat. Modificació de Pla parcial urbanístic

Publicació: DOGC 5373 06/05/2009

Tema: Modificació puntual de l'article 18, apartat 5, del Pla parcial 28, CIM al terme municipal de Lleida.

Memòria [-] :
Normes urbanístiques [-] : Resolucions administratives [-] :
Modificació del Pla parcial del SUR13, en relació amb la parcel·la 16, al terme municipal de Lleida.
13/11/2015 15:39 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPP 026/2008

Instrument: Planejament derivat. Modificació de Pla parcial urbanístic

Publicació: DOGC 5364 22/04/2009

Tema: Modificació del Pla parcial del SUR13, en relació amb la parcel·la 16, al terme municipal de Lleida.

Memòria [-] :
Normes urbanístiques [-] : Resolucions administratives [-] :
Pla especial urbanístic per a la instal·lació d'una planta solar fotovoltaica connectada a la xarxa de 113,4 kWp, a la partida Quatre Pilans, polígon 21, parcel·la 106, al terme municipal de Lleida.
16/11/2015 13:28 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPE 027/2008

Instrument: Planejament derivat. Pla especial urbanístic

Publicació: DOGC 5361 17/04/2009

Tema: Pla especial urbanístic per a la instal·lació d'una planta solar fotovoltaica connectada a la xarxa de 113,4 kWp, a la partida Quatre Pilans, polígon 21, parcel·la 106, al terme municipal de Lleida.

Memòria [-] : Plànols d'informació [-] : Altres documents annexos [-] : Resolucions administratives [-] :
Pla especial urbanístic per a la instal·lació d'una planta solar fotovoltaica connectada a la xarxa de 99 kW al polígon 22, parcel·la 141, al terme municipal de Lleida.
16/11/2015 13:30 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPE 021/2008

Instrument: Planejament derivat. Pla especial urbanístic

Publicació: DOGC 5361 17/04/2009

Tema: Pla especial urbanístic per a la instal·lació d'una planta solar fotovoltaica connectada a la xarxa de 99 kW al polígon 22, parcel·la 141, al terme municipal de Lleida.

Memòria [-] : Resolucions administratives [-] :
Estudi de detall a la subzona EF4 (“ILLA L”) del sector SUR5.
13/11/2015 14:01 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPED 044/2008

Instrument: Ordenació detallada. Estudi de detall

Publicació: BOP 30 28/02/2009

Tema: Estudi de detall a la subzona EF4 (“ILLA L”) del sector SUR5.

Memòria [-] :
Resolucions administratives [-] :
Pla de millora urbana en l'àmbit dels carrers Governador Montcada, Canonge González i carrer Ballester, al terme municipal de Lleida.
16/11/2015 11:50 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPM 008/2008

Instrument: Planejament derivat. Pla de millora urbana

Publicació: DOGC 5319 16/02/2009

Tema: Pla de millora urbana en l'àmbit dels carrers Governador Montcada, Canonge González i carrer Ballester, al terme municipal de Lleida.

Memòria [-] :
Resolucions administratives [-] :
Pla parcial urbanístic del sector SUR31 (Torre Salses).
D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica