Urbanisme

Planejament general

79 publicacions
Modificació del Pla general d’ordenació urbana de Lleida, en l'àmbit del sector SUR 7, per l'ajust del límit de l'àmbit i l'augment de la densitat per habitatge de protecció pública i l'article 198 de les Normes urbanístiques i l'annex II del Pla general
11/11/2015 13:34 - Registre de publicació

Número d'expedient: 020/2010

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 5799 19/01/2011

Tema: Modificació del Pla general d’ordenació urbana de Lleida, en l'àmbit del sector SUR 7, per l'ajust del límit de l'àmbit i l'augment de la densitat per habitatge de protecció pública i l'article 198 de les Normes urbanístiques i l'annex II del Pla general

Modificació del Pla general d’ordenació urbana de Lleida, en relació amb l’alçada de les edificacions, articles 44, 163, 169, 170, 177, 180, 188 i DA 14a, en el terme municipal de Lleida
11/11/2015 12:55 - Registre de publicació

Número d'expedient: 093/2010

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 5767 01/12/2010

Tema: Modificació del Pla general d’ordenació urbana de Lleida, en relació amb l’alçada de les edificacions, articles 44, 163, 169, 170, 177, 180, 188 i DA 14a, en el terme municipal de Lleida

Memòria [-] : Normes urbanístiques [-] : Document comprensiu [-] : Resolucions administratives [-] :
Modificació de l'article 24 del Pla general d'ordenació urbana, en relació amb la caducitat i els terminis de validesa de les llicències, en el terme municipal de Lleida
11/11/2015 13:52 - Registre de publicació

Número d'expedient: 094/2010

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 5756 16/11/2010

Tema: Modificació de l'article 24 del Pla general d'ordenació urbana, en relació amb la caducitat i els terminis de validesa de les llicències, en el terme municipal de Lleida

Memòria [-] : Normes urbanístiques [-] : Document comprensiu [-] : Resolucions administratives [-] :
Modificació puntual del Pla General d'ordenació urbana de Lleida pel canvi de qualificació urbanística per a convertir en equipament la parcel·la situada al carrer Manuel Carrasco i Formiguera, núm. 18 al sector SUR 6 “Aubarés” de Lleida
11/11/2015 13:56 - Registre de publicació

Número d'expedient: 201/2009

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 5738 20/10/2010

Tema: Modificació puntual del Pla General d'ordenació urbana de Lleida pel canvi de qualificació urbanística per a convertir en equipament la parcel·la situada al carrer Manuel Carrasco i Formiguera, núm. 18 al sector SUR 6 “Aubarés” de Lleida

Trama urbana consolidada del municipi de Lleida
29/10/2015 14:27 - Registre de publicació

Número d'expedient: 023/2010

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general

Publicació: DOGC 5737 19/10/2010

Tema: Trama urbana consolidada del municipi de Lleida

Modificació del Pla general d'ordenació urbana de Lleida, en l'àmbit dels Blocs Mariola, carrer Rossinyol, en el terme municipal de Lleida
11/11/2015 13:44 - Registre de publicació

Número d'expedient: 024/2010

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 5731 08/10/2010

Tema: Modificació del Pla general d'ordenació urbana de Lleida, en l'àmbit dels Blocs Mariola, carrer Rossinyol, en el terme municipal de Lleida

Modificació puntual del Pla general de Lleida en el sector SUR 20, al terme municipal de Lleida.
10/11/2015 14:08 - Registre de publicació

Número d'expedient: 026/2007

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 5643 04/06/2010

Tema: Modificació puntual del Pla general de Lleida en el sector SUR 20, al terme municipal de Lleida.

Memòria [-] : Normes urbanístiques [-] : Document comprensiu [-] : Resolucions administratives [-] :
Modificació del Pla general d'ordenació per ordenar l'illa delimitada del passeig Onze de setembre i els carrers Roda d'Isabena i Sant Hilari, i la delimitació del polígon d'actuació urbanística UA93, en el terme municipal de Lleida.
11/11/2015 13:47 - Registre de publicació

Número d'expedient: 140/2009

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 5631 18/05/2010

Tema: Modificació del Pla general d'ordenació per ordenar l'illa delimitada del passeig Onze de setembre i els carrers Roda d'Isabena i Sant Hilari, i la delimitació del polígon d'actuació urbanística UA93, en el terme municipal de Lleida.

Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana per al canvi de qualificació de sistema d'espais lliures, clau VJ, i sistema d'equipament comunitari, clau EC, en l'àmbit comprés entre els carrers Riu Ebre, Salvador Espriu, Riu Besòs i avinguda de Barcelona, al barri de Cappont i la precisió de l'article 138.14, en el terme municipal de Lleida.
10/11/2015 14:27 - Registre de publicació

Número d'expedient: 125/2009

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 5631 18/05/2010

Tema: Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana per al canvi de qualificació de sistema d'espais lliures, clau VJ, i sistema d'equipament comunitari, clau EC, en l'àmbit comprés entre els carrers Riu Ebre, Salvador Espriu, Riu Besòs i avinguda de Barcelona, al barri de Cappont i la precisió de l'article 138.14, en el terme municipal de Lleida.

Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana per al canvi d'ordenació i concreció volumètrica de l'àmbit comprès entre el carrer Vila-Rodona i el sector SUR 36, dins del polígon 2 del sector SUR 31 i l'article 166 de les Normes urbanístiques, en el terme municipal de Lleida.
10/11/2015 14:33 - Registre de publicació

Número d'expedient: 136/2009

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 5617 28/04/2010

Tema: Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana per al canvi d'ordenació i concreció volumètrica de l'àmbit comprès entre el carrer Vila-Rodona i el sector SUR 36, dins del polígon 2 del sector SUR 31 i l'article 166 de les Normes urbanístiques, en el terme municipal de Lleida.

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica