Urbanisme

Planejament general

84 publicacions
Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana de Lleida, per la delimitació del polígon d'actuació urbanística UA 94, situat al carrer Príncep de Viana, núm. 67 i la plaça del treball, núm. 1.
10/11/2015 14:42 - Registre de publicació

Número d'expedient: 138/2011

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 6151 18/06/2012

Tema: Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana de Lleida, per la delimitació del polígon d'actuació urbanística UA 94, situat al carrer Príncep de Viana, núm. 67 i la plaça del treball, núm. 1.

Memòria [-] :
Memòria [-]
Annexes [-]
Plànols d'informació [-] : Plànols d'ordenació [-] : Resolucions administratives [-] :
Modificació Puntual del Pla general d'ordenació urbana de Lleida per precisió en la regulació del sòl no urbanitzable en relació a l'ampliació d'edificacions existents (articles 208, 214, DT3A)
11/11/2015 11:42 - Registre de publicació

Número d'expedient: 011/2011

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 6098 29/03/2012

Tema: Modificació Puntual del Pla general d'ordenació urbana de Lleida per precisió en la regulació del sòl no urbanitzable en relació a l'ampliació d'edificacions existents (articles 208, 214, DT3A)

Memòria [-] : Normes urbanístiques [-] : Document comprensiu [-] : Resolucions administratives [-] :
Modificació del Pla general de Lleida per al canvi de qualificació a equipaments a Sucs (Tanatori)
11/11/2015 12:51 - Registre de publicació

Número d'expedient: 160/2010

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 5898 10/06/2011

Tema: Modificació del Pla general de Lleida per al canvi de qualificació a equipaments a Sucs (Tanatori)

Modificació puntual del Pla general municipal del sector SUR 32 i de l'article 15, de Lleida
29/10/2015 14:37 - Registre de publicació

Número d'expedient: 051/2008

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 5833 09/03/2011

Tema: Modificació puntual del Pla general municipal del sector SUR 32 i de l'article 15, de Lleida

Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de Lleida, en relació a la regulació de l'ús comercial (articles 88, 89, 120, 147, 163, 176, 177, 201, 202, DT11, DT12, DA13 i Annex 2)
11/11/2015 13:54 - Registre de publicació

Número d'expedient: 021/2010

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 5817 14/02/2011

Tema: Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de Lleida, en relació a la regulació de l'ús comercial (articles 88, 89, 120, 147, 163, 176, 177, 201, 202, DT11, DT12, DA13 i Annex 2)

Memòria [-] : Normes urbanístiques [-] : Document comprensiu [-] : Resolucions administratives [-] :
Modificació del Pla general d’ordenació urbana de Lleida, en l'àmbit del sector SUR 7, per l'ajust del límit de l'àmbit i l'augment de la densitat per habitatge de protecció pública i l'article 198 de les Normes urbanístiques i l'annex II del Pla general
11/11/2015 13:34 - Registre de publicació

Número d'expedient: 020/2010

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 5799 19/01/2011

Tema: Modificació del Pla general d’ordenació urbana de Lleida, en l'àmbit del sector SUR 7, per l'ajust del límit de l'àmbit i l'augment de la densitat per habitatge de protecció pública i l'article 198 de les Normes urbanístiques i l'annex II del Pla general

Modificació del Pla general d’ordenació urbana de Lleida, en relació amb l’alçada de les edificacions, articles 44, 163, 169, 170, 177, 180, 188 i DA 14a, en el terme municipal de Lleida
11/11/2015 12:55 - Registre de publicació

Número d'expedient: 093/2010

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 5767 01/12/2010

Tema: Modificació del Pla general d’ordenació urbana de Lleida, en relació amb l’alçada de les edificacions, articles 44, 163, 169, 170, 177, 180, 188 i DA 14a, en el terme municipal de Lleida

Memòria [-] : Normes urbanístiques [-] : Document comprensiu [-] : Resolucions administratives [-] :
Modificació de l'article 24 del Pla general d'ordenació urbana, en relació amb la caducitat i els terminis de validesa de les llicències, en el terme municipal de Lleida
11/11/2015 13:52 - Registre de publicació

Número d'expedient: 094/2010

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 5756 16/11/2010

Tema: Modificació de l'article 24 del Pla general d'ordenació urbana, en relació amb la caducitat i els terminis de validesa de les llicències, en el terme municipal de Lleida

Memòria [-] : Normes urbanístiques [-] : Document comprensiu [-] : Resolucions administratives [-] :
Modificació puntual del Pla General d'ordenació urbana de Lleida pel canvi de qualificació urbanística per a convertir en equipament la parcel·la situada al carrer Manuel Carrasco i Formiguera, núm. 18 al sector SUR 6 “Aubarés” de Lleida
11/11/2015 13:56 - Registre de publicació

Número d'expedient: 201/2009

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 5738 20/10/2010

Tema: Modificació puntual del Pla General d'ordenació urbana de Lleida pel canvi de qualificació urbanística per a convertir en equipament la parcel·la situada al carrer Manuel Carrasco i Formiguera, núm. 18 al sector SUR 6 “Aubarés” de Lleida

Trama urbana consolidada del municipi de Lleida
29/10/2015 14:27 - Registre de publicació

Número d'expedient: 023/2010

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general

Publicació: DOGC 5737 19/10/2010

Tema: Trama urbana consolidada del municipi de Lleida

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica