Urbanisme

Planejament derivat

162 publicacions
Modificació del Pla parcial Mini polígon les Canals, parcel·la 6 (A 11).
13/11/2015 15:41 - Registre de publicació

Número d'expedient: 10016/2007

Instrument: Planejament derivat. Modificació de pla parcial urbanístic

Publicació: DOGC 5227 02/10/08

Tema: Modificació del Pla parcial Mini polígon les Canals, parcel·la 6 (A 11).

Pla especial urbanístic d'una autoescola a la partida Pla de Monsó, 29
16/11/2015 13:11 - Registre de publicació

Número d'expedient: 10012/2005

Instrument: Planejament derivat. Pla especial urbanístic

Publicació: DOGC 5199 21/08/2008

Tema: Pla especial urbanístic d'una autoescola a la partida Pla de Monsó, 29

Pla especial urbanístic per la ordenació d’un hotel i d’una benzinera a la finca del polígon 8, parcel•les 822 i 16.
16/11/2015 13:35 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPE 005/2004

Instrument: Planejament derivat. Pla especial urbanístic

Publicació: DOGC 5167 07/07/2008

Tema: Pla especial urbanístic per la ordenació d’un hotel i d’una benzinera a la finca del polígon 8, parcel•les 822 i 16.

Pla de millora urbana d'ordenació del subsòl per usos d'equipaments de titularitat pública al carrer Gairoles.
13/11/2015 16:09 - Registre de publicació

Número d'expedient: Ajuntament 10009/2007 Generalitat 2007 / 029388 / L

Instrument: Planejament derivat. Pla de millora urbana

Publicació: DOGC 5060 31/01/2008

Tema: Pla de millora urbana d'ordenació del subsòl per usos d'equipaments de titularitat pública al carrer Gairoles.

Modificació puntual de l’Estudi de detall d’ordenació de volums del campus universitari de Cap-pont.
13/11/2015 15:52 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPED 005/2007

Instrument: Ordenació detallada. Modificació d'estudi de detall

Publicació: BOP 128 06/09/2007

Tema: Modificació puntual de l’Estudi de detall d’ordenació de volums del campus universitari de Cap-pont.

Modificació del Pla especial del complex d’estació de servei i bar a la via d’enllaç CN-II P.K. 462+200 marge esquerra.
13/11/2015 14:39 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPE 037/2002

Instrument: Planejament derivat. Modificació de pla especial urbanístic

Publicació: DOGC 4946 13/08/2007

Tema: Modificació del Pla especial del complex d’estació de servei i bar a la via d’enllaç CN-II P.K. 462+200 marge esquerra.

Memòria [-] :
ALT [-]
Normes urbanístiques [-] : Plànols d'informació [-] : Resolucions administratives [-] :
Modificació puntual del Pla Parcial del Camí dels Frares, III fase.
13/11/2015 15:54 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPP 008/2005

Instrument: Planejament derivat. Modificació de pla parcial urbanístic

Publicació: BOP 176 26/12/2006

Tema: Modificació puntual del Pla Parcial del Camí dels Frares, III fase.

Modificació del Pla de millora urbana de la UA 28 a la Mariola
13/11/2015 14:35 - Registre de publicació

Número d'expedient: Ajuntament GPPM 018/2006 Generalitat 2007 / 026990 / L

Instrument: Planejament derivat. Modificació de pla de millora urbana

Publicació: DOGC 4926 16/07/2007

Tema: Modificació del Pla de millora urbana de la UA 28 a la Mariola

Pla de millora urbana de l'illa situada a l'avinguda Josep Tarradellas, 45-47
13/11/2015 16:13 - Registre de publicació

Número d'expedient: Ajuntament GPPM 037/2004 Generalitat 2006 / 025519 / L

Instrument: Planejament derivat. Pla de millora urbana

Publicació: DOGC 4858 10/04/2007

Tema: Pla de millora urbana de l'illa situada a l'avinguda Josep Tarradellas, 45-47

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica