Urbanisme

Planejament general

84 publicacions
Modificació del Pla general d'ordenació urbana en relació amb la titularitat i el règim urbanístic dels equipaments comunitaris de titularitat privada (article 136) de Lleida, promoguda i tramesa per l'Ajuntament.
11/11/2015 13:44 - Registre de publicació

Número d'expedient: 95/2014

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 6900 26/06/2015

Tema: Modificació del Pla general d'ordenació urbana en relació amb la titularitat i el règim urbanístic dels equipaments comunitaris de titularitat privada (article 136) de Lleida, promoguda i tramesa per l'Ajuntament.

Memòria [-] : Normes urbanístiques [-] : Document comprensiu [-] : Resolucions administratives [-] :
Modificació del pla general en l'àmbit de Gardeny, referida a l'art. 133, a la disposició transitòria 1a i a la delimitació de l'àmbit del pla especial urbanístic de Gardeny i que ajusta l'àmbit del SUR 17 i suprimeix el polígon d'actuació urbanística UA 32.
11/11/2015 12:25 - Registre de publicació

Número d'expedient: 15/2012

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 6724 09/10/2014

Tema: Modificació del pla general en l'àmbit de Gardeny, referida a l'art. 133, a la disposició transitòria 1a i a la delimitació de l'àmbit del pla especial urbanístic de Gardeny i que ajusta l'àmbit del SUR 17 i suprimeix el polígon d'actuació urbanística UA 32.

Modificació del Pla general d'ordenació urbana de Lleida en relació amb l'alçada deles edificacions en l'àmbit del Pla especial d'arquitectura en les façanes del centre de Lleida (articles 44, 163,165 i disposició addicional 4a).
11/11/2015 13:45 - Registre de publicació

Número d'expedient: 32/2013

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 6585 19/03/2014

Tema: Modificació del Pla general d'ordenació urbana de Lleida en relació amb l'alçada deles edificacions en l'àmbit del Pla especial d'arquitectura en les façanes del centre de Lleida (articles 44, 163,165 i disposició addicional 4a).

Correcció d'errada material en relació amb l'ocupació màxima del sumatori de les edificacions d'habitatges, magatzems i ramaderes en sòl no urbanitzable (punt 6 del quadre de condicions de l'edificació de l'article 214 del Pla general de Lleida).
11/11/2015 13:53 - Registre de publicació

Número d'expedient: 81/2013

Instrument: Planejament general. Correcció d'errada

Publicació: DOGC 6583 17/03/2014

Tema: Correcció d'errada material en relació amb l'ocupació màxima del sumatori de les edificacions d'habitatges, magatzems i ramaderes en sòl no urbanitzable (punt 6 del quadre de condicions de l'edificació de l'article 214 del Pla general de Lleida).

Memòria [-] : Normes urbanístiques [-] : Resolucions administratives [-] :
Modificació del Pla general d'ordenació de Lleida, per concretar l'ordenació urbanística en l'àmbit de l'antic Polígon d'actuació urbanística UA 78, al passatge la Premsa, promoguda i tramesa per l'Ajuntament.
11/11/2015 13:50 - Registre de publicació

Número d'expedient: 172/2012

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 6472 03/10/2013

Tema: Modificació del Pla general d'ordenació de Lleida, per concretar l'ordenació urbanística en l'àmbit de l'antic Polígon d'actuació urbanística UA 78, al passatge la Premsa, promoguda i tramesa per l'Ajuntament.

Modificació del Pla general d'ordenació de Lleida, per reordenar l'edificació en els carrers Espígol, Ginesta i Romaní, del barri de Pardinyes, promoguda i tramesa per l'Ajuntament.
11/11/2015 13:49 - Registre de publicació

Número d'expedient: 174/2012

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 6472 03/10/2013

Tema: Modificació del Pla general d'ordenació de Lleida, per reordenar l'edificació en els carrers Espígol, Ginesta i Romaní, del barri de Pardinyes, promoguda i tramesa per l'Ajuntament.

Modificació del Pla general d'ordenació de Lleida, per reordenar l'edificació en l'àmbit del polígon d'actuació urbanística UA 20, al barri de Balafia, promoguda i tramesa per l'Ajuntament.
11/11/2015 13:48 - Registre de publicació

Número d'expedient: 158/2012

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 6472 03/10/2013

Tema: Modificació del Pla general d'ordenació de Lleida, per reordenar l'edificació en l'àmbit del polígon d'actuació urbanística UA 20, al barri de Balafia, promoguda i tramesa per l'Ajuntament.

Modificació del Pla general d'ordenació urbana en relació amb la regulació de subministrament i venda de carburants vinculat a l'ús comercial; la precisió de la parcel·la mínima de la zona d'ordenació urbana, subzona d'ordenació unifamiliar, clau 4A; la regulació de l'ús de càmping i l'ocupació de les activitats ramaderes (articles 88, 120, 170, 212, 214, 216, 217 i la creació de l'article 228.bis), de Lleida.
11/11/2015 13:57 - Registre de publicació

Número d'expedient: 061/2012

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 6351 09/04/2013

Tema: Modificació del Pla general d'ordenació urbana en relació amb la regulació de subministrament i venda de carburants vinculat a l'ús comercial; la precisió de la parcel·la mínima de la zona d'ordenació urbana, subzona d'ordenació unifamiliar, clau 4A; la regulació de l'ús de càmping i l'ocupació de les activitats ramaderes (articles 88, 120, 170, 212, 214, 216, 217 i la creació de l'article 228.bis), de Lleida.

Memòria [-] : Normes urbanístiques [-] : Document comprensiu [-] : Resolucions administratives [-] :
Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana de Lleida pel canvi de sistema d'espais lliures, clau VJ i sistema d'equipament comunitari, clau EC, en l'àmbit discontinu situat en el sector del Pla parcial urbanístic camí dels Frares.
11/11/2015 11:44 - Registre de publicació

Número d'expedient: 172/2011

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 6261 26/11/2012

Tema: Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana de Lleida pel canvi de sistema d'espais lliures, clau VJ i sistema d'equipament comunitari, clau EC, en l'àmbit discontinu situat en el sector del Pla parcial urbanístic camí dels Frares.

Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana de Lleida per a la qualificació com a sistema d'habitatges dotacionals públics del solar ubicat en el carrer Eduard Velasco, núm. 1,3 i 5 de Lleida i de l'article 138BIS de la normativa
11/11/2015 11:43 - Registre de publicació

Número d'expedient: 073/2011

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 6153 20/06/2012

Tema: Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana de Lleida per a la qualificació com a sistema d'habitatges dotacionals públics del solar ubicat en el carrer Eduard Velasco, núm. 1,3 i 5 de Lleida i de l'article 138BIS de la normativa

Memòria [-] :
MEM [-]
GES [-]
ANX [-]
Normes urbanístiques [-] : Plànols d'informació [-] : Plànols d'ordenació [-] : Resolucions administratives [-] :
D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica