Urbanisme

Planejament general

79 publicacions
Modificació del Pla general d'ordenació de Lleida, per reordenar l'edificació en els carrers Espígol, Ginesta i Romaní, del barri de Pardinyes, promoguda i tramesa per l'Ajuntament.
11/11/2015 13:49 - Registre de publicació

Número d'expedient: 174/2012

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 6472 03/10/2013

Tema: Modificació del Pla general d'ordenació de Lleida, per reordenar l'edificació en els carrers Espígol, Ginesta i Romaní, del barri de Pardinyes, promoguda i tramesa per l'Ajuntament.

Modificació del Pla general d'ordenació de Lleida, per reordenar l'edificació en l'àmbit del polígon d'actuació urbanística UA 20, al barri de Balafia, promoguda i tramesa per l'Ajuntament.
11/11/2015 13:48 - Registre de publicació

Número d'expedient: 158/2012

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 6472 03/10/2013

Tema: Modificació del Pla general d'ordenació de Lleida, per reordenar l'edificació en l'àmbit del polígon d'actuació urbanística UA 20, al barri de Balafia, promoguda i tramesa per l'Ajuntament.

Modificació del Pla general d'ordenació urbana en relació amb la regulació de subministrament i venda de carburants vinculat a l'ús comercial; la precisió de la parcel·la mínima de la zona d'ordenació urbana, subzona d'ordenació unifamiliar, clau 4A; la regulació de l'ús de càmping i l'ocupació de les activitats ramaderes (articles 88, 120, 170, 212, 214, 216, 217 i la creació de l'article 228.bis), de Lleida.
11/11/2015 13:57 - Registre de publicació

Número d'expedient: 061/2012

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 6351 09/04/2013

Tema: Modificació del Pla general d'ordenació urbana en relació amb la regulació de subministrament i venda de carburants vinculat a l'ús comercial; la precisió de la parcel·la mínima de la zona d'ordenació urbana, subzona d'ordenació unifamiliar, clau 4A; la regulació de l'ús de càmping i l'ocupació de les activitats ramaderes (articles 88, 120, 170, 212, 214, 216, 217 i la creació de l'article 228.bis), de Lleida.

Memòria [-] : Normes urbanístiques [-] : Document comprensiu [-] : Resolucions administratives [-] :
Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana de Lleida pel canvi de sistema d'espais lliures, clau VJ i sistema d'equipament comunitari, clau EC, en l'àmbit discontinu situat en el sector del Pla parcial urbanístic camí dels Frares.
11/11/2015 11:44 - Registre de publicació

Número d'expedient: 172/2011

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 6261 26/11/2012

Tema: Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana de Lleida pel canvi de sistema d'espais lliures, clau VJ i sistema d'equipament comunitari, clau EC, en l'àmbit discontinu situat en el sector del Pla parcial urbanístic camí dels Frares.

Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana de Lleida per a la qualificació com a sistema d'habitatges dotacionals públics del solar ubicat en el carrer Eduard Velasco, núm. 1,3 i 5 de Lleida i de l'article 138BIS de la normativa
11/11/2015 11:43 - Registre de publicació

Número d'expedient: 073/2011

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 6153 20/06/2012

Tema: Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana de Lleida per a la qualificació com a sistema d'habitatges dotacionals públics del solar ubicat en el carrer Eduard Velasco, núm. 1,3 i 5 de Lleida i de l'article 138BIS de la normativa

Memòria [-] :
MEM [-]
GES [-]
ANX [-]
Normes urbanístiques [-] : Plànols d'informació [-] : Plànols d'ordenació [-] : Resolucions administratives [-] :
Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana de Lleida, per la delimitació del polígon d'actuació urbanística UA 94, situat al carrer Príncep de Viana, núm. 67 i la plaça del treball, núm. 1.
10/11/2015 14:42 - Registre de publicació

Número d'expedient: 138/2011

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 6151 18/06/2012

Tema: Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana de Lleida, per la delimitació del polígon d'actuació urbanística UA 94, situat al carrer Príncep de Viana, núm. 67 i la plaça del treball, núm. 1.

Memòria [-] :
Memòria [-]
Annexes [-]
Plànols d'informació [-] : Plànols d'ordenació [-] : Resolucions administratives [-] :
Modificació Puntual del Pla general d'ordenació urbana de Lleida per precisió en la regulació del sòl no urbanitzable en relació a l'ampliació d'edificacions existents (articles 208, 214, DT3A)
11/11/2015 11:42 - Registre de publicació

Número d'expedient: 011/2011

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 6098 29/03/2012

Tema: Modificació Puntual del Pla general d'ordenació urbana de Lleida per precisió en la regulació del sòl no urbanitzable en relació a l'ampliació d'edificacions existents (articles 208, 214, DT3A)

Memòria [-] : Normes urbanístiques [-] : Document comprensiu [-] : Resolucions administratives [-] :
Modificació del Pla general de Lleida per al canvi de qualificació a equipaments a Sucs (Tanatori)
11/11/2015 12:51 - Registre de publicació

Número d'expedient: 160/2010

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 5898 10/06/2011

Tema: Modificació del Pla general de Lleida per al canvi de qualificació a equipaments a Sucs (Tanatori)

Modificació puntual del Pla general municipal del sector SUR 32 i de l'article 15, de Lleida
29/10/2015 14:37 - Registre de publicació

Número d'expedient: 051/2008

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 5833 09/03/2011

Tema: Modificació puntual del Pla general municipal del sector SUR 32 i de l'article 15, de Lleida

Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de Lleida, en relació a la regulació de l'ús comercial (articles 88, 89, 120, 147, 163, 176, 177, 201, 202, DT11, DT12, DA13 i Annex 2)
11/11/2015 13:54 - Registre de publicació

Número d'expedient: 021/2010

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 5817 14/02/2011

Tema: Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de Lleida, en relació a la regulació de l'ús comercial (articles 88, 89, 120, 147, 163, 176, 177, 201, 202, DT11, DT12, DA13 i Annex 2)

Memòria [-] : Normes urbanístiques [-] : Document comprensiu [-] : Resolucions administratives [-] :
D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica