Urbanisme

Planejament general

84 publicacions
Modificació del Pla general d’ordenació per a la delimitació d’un àmbit sotmès a un Pla de millora urbana en l’àmbit del Seminari Vell.
11/11/2015 13:34 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPG 012/2007

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 5264 24/11/2008

Tema: Modificació del Pla general d’ordenació per a la delimitació d’un àmbit sotmès a un Pla de millora urbana en l’àmbit del Seminari Vell.

Memòria [-] :
Normes urbanístiques [-] : Resolucions administratives [-] :
Correcció d'errada material en la modificació del Pla general en el SUR-19A en relació a la superfície destinada a equipament, promoguda per l'Ajuntament de Lleida.
11/11/2015 13:54 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPG 016/2008

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 5252 06/11/2008

Tema: Correcció d'errada material en la modificació del Pla general en el SUR-19A en relació a la superfície destinada a equipament, promoguda per l'Ajuntament de Lleida.

Modificació puntual del Pla general en l’àmbit de la UA73 i UA51.
29/10/2015 14:31 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPG 016/2006

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 5198 20/08/2008

Tema: Modificació puntual del Pla general en l’àmbit de la UA73 i UA51.

Memòria [-] :
Normes urbanístiques [-] : Resolucions administratives [-] :
Modificació puntual del Pla general de Lleida en els articles 136 i 138 del sistema d’equipaments de les normes urbanístiques.
29/10/2015 14:38 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPG 018/2007

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 5197 19/08/2008

Tema: Modificació puntual del Pla general de Lleida en els articles 136 i 138 del sistema d’equipaments de les normes urbanístiques.

Memòria [-] :
Normes urbanístiques [-] : Resolucions administratives [-] :
Correcció d’errada material del Pla general d’ordenació en l’aplicació d’alçades en la plaça conformada pels C/ Granadella, C/ les Borges Blanques i C/ St Vicens de Paüls.
11/11/2015 13:52 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPG 007/2007

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 5178 22/07/2008

Tema: Correcció d’errada material del Pla general d’ordenació en l’aplicació d’alçades en la plaça conformada pels C/ Granadella, C/ les Borges Blanques i C/ St Vicens de Paüls.

Memòria [-] :
Resolucions administratives [-] :
Modificació puntual del Pla general d’ordenació en l’àmbit del SUR13, parcel·la 16.
10/11/2015 14:22 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPG 017/2007

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 5156 19/06/2008

Tema: Modificació puntual del Pla general d’ordenació en l’àmbit del SUR13, parcel·la 16.

Memòria [-] :
Normes urbanístiques [-] : Resolucions administratives [-] :
Modificació puntual del Pla general de Lleida per l'augment de densitat en l'àmbit del SUR4.
27/10/2015 10:24 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPG 017/2006

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 5060 31/01/2008

Tema: Modificació puntual del Pla general de Lleida per l'augment de densitat en l'àmbit del SUR4.

Memòria [-] : Normes urbanístiques [-] : Plànols d'informació [-] : Plànols d'ordenació [-] : Resolucions administratives [-] :
Modificació puntual del Pla general d’ordenació en relació als articles 143 i 146 de les normes urbanístiques que regulen les zones verdes.
10/11/2015 14:20 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPG 008/2007

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 5060 31/01/2008

Tema: Modificació puntual del Pla general d’ordenació en relació als articles 143 i 146 de les normes urbanístiques que regulen les zones verdes.

Memòria [-] :
Normes urbanístiques [-] : Resolucions administratives [-] :
Modificació puntual del Pla general d’ordenació per a l’augment de densitat, per destinar-lo a HPO, en l’àmbit del SUR6.
10/11/2015 14:14 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPG 019/2006

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 5055 24/01/2008

Tema: Modificació puntual del Pla general d’ordenació per a l’augment de densitat, per destinar-lo a HPO, en l’àmbit del SUR6.

Memòria [-] :
Normes urbanístiques [-] : Resolucions administratives [-] :
Modificació del Pla general d'ordenació relativa als habitatges protegits a la parcel•la E, cantonada avinguda Onze de Setembre i carrer Pius XII
11/11/2015 13:46 - Registre de publicació

Número d'expedient: Ajuntament GPPG 004/2006 Generalitat 2006 / 025683 / L

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 4923 11/07/2007

Tema: Modificació del Pla general d'ordenació relativa als habitatges protegits a la parcel•la E, cantonada avinguda Onze de Setembre i carrer Pius XII

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica