Urbanisme

Urbanisme > Expedients en informació pública


Subcategories (Seleciona una categoria)

4 publicacions
APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DE MILLORA URBANA DE COMPOSICIÓ VOLUMÈTRICA I DE FAÇANES PER LA IMPLANTACIÓ COMERCIAL AL PASSEIG DE L’ONZE DE SETEMBRE NÚM. 30, EL CARRER D’EUGENI D’ORS NÚM. 2-18 I L’AVINGUDA ALCALDE ROVIRA ROURE NÚM. 52-76 DE LLEIDA, PROMOGUT PER LIDL SUPERMERCADOS, SAU
19/06/2020 12:41 - Registre de publicació

Aprovació inicial: Junta de Govern Local amb data 27 de maig de 2020

Número d'expedient: Expedient 138/2013

Instrument: Pla de Millora Urbana

Publicació: BOP número 118 de data 19/06/2020 BOP

Tema: APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DE MILLORA URBANA DE COMPOSICIÓ VOLUMÈTRICA I DE FAÇANES PER LA IMPLANTACIÓ COMERCIAL AL PASSEIG DE L’ONZE DE SETEMBRE NÚM. 30, EL CARRER D’EUGENI D’ORS NÚM. 2-18 I L’AVINGUDA ALCALDE ROVIRA ROURE NÚM. 52-76 DE LLEIDA, PROMOGUT PER LIDL SUPERMERCADOS, SAU

Memòria [-] : Altres documents annexos [-] : Document comprensiu [-] :
PLA DE MILLORA URBANA PER ORDENACIÓ DE VOLUMS I FAÇANES AL SOLAR SITUAT A L’AVINGUDA BLONDEL Nº 94 I CARRER SANT ANTONI Nº 33 PER A UN EDIFICI COMERCIAL D’OFICINES I D’HABITATGES
19/06/2020 12:41 - Registre de publicació

Aprovació inicial: Junta de Govern Local amb data 27 de maig de 2020

Número d'expedient: PGU20-065

Instrument: Pla de Millora Urbana

Publicació: BOP número 118 de data 19-06-2020

Tema: PLA DE MILLORA URBANA PER ORDENACIÓ DE VOLUMS I FAÇANES AL SOLAR SITUAT A L’AVINGUDA BLONDEL Nº 94 I CARRER SANT ANTONI Nº 33 PER A UN EDIFICI COMERCIAL D’OFICINES I D’HABITATGES

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE LLEIDA PER AL CANVI DE QUALIFICACIÓ A SUBZONA DE RECUPERACIÓ URBANA, CLAU 1HRU, DE PART DE L'ILLA COMPRESA ENTRE ELS CARRERS COMPANYIA I GAIROLES I LA DELIMITACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA UA100, CORRESPONENT AL MATEIX ÀMBIT (ART 16), PROMOGUDA PER L’AJUNTAMENT DE LLEIDA
01/06/2020 12:31 - Registre de publicació

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE LLEIDA PER AL CANVI DE QUALIFICACIÓ A SUBZONA DE RECUPERACIÓ URBANA, CLAU 1HRU, DE PART DE L'ILLA COMPRESA ENTRE ELS CARRERS COMPANYIA I GAIROLES I LA DELIMITACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA UA100, CORRESPONENT AL MATEIX ÀMBIT (ART 16), PROMOGUDA PER L’AJUNTAMENT DE LLEIDA

Aprovació inicial: 31/03/2020

Número d'expedient: PGU20-060

Instrument: Modificació punutal del Pla General

Memòria [-] : Normes urbanístiques [-] : Plànols d'informació [-] : Altres documents annexos [-] : Document comprensiu [-] :
APROVACIÓ INICIAL DE L’ESTUDI DE DETALL D’ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA DE L’ILLA DE REFERÈNCIA RU1 DEL PP1 SECTOR BALÀFIA NORD – LLEIDA.
01/06/2020 12:29 - Registre de publicació

Aprovació inicial: 25/03/2020

Número d'expedient: PGU19-102

Instrument: Estudi de detall d'Ordenació Volumètrica

Tema: APROVACIÓ INICIAL DE L’ESTUDI DE DETALL D’ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA DE L’ILLA DE REFERÈNCIA RU1 DEL PP1 SECTOR BALÀFIA NORD – LLEIDA.

Memòria [-] : Altres documents annexos [-] :
D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica