Urbanisme

Urbanisme > Expedients en informació pública


Subcategories (Seleciona una categoria)

55 publicacions
APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 28, LLETRA B) DELS ESTATUTS DE L’ENTITAT DE CONSERVACIÓ GOLF RAIMAT, PROMOGUDA PER L’ENTITAT DE CONSERVACIÓ GOLF RAIMAT
28/09/2022 10:17 - Registre de publicació

Aprovació inicial: Aprovat per acord de la Junta de Govern Local amb data 27 de juliol de 2022

Número d'expedient: PGU22-67

Instrument: Modificació estatuts i bases d'actuació

Publicació: BOP núm. 188 de data 29 de setembre de 2022

Tema: APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 28, LLETRA B) DELS ESTATUTS DE L’ENTITAT DE CONSERVACIÓ GOLF RAIMAT, PROMOGUDA PER L’ENTITAT DE CONSERVACIÓ GOLF RAIMAT

Resolucions administratives [-] :
Consulta prèvia Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana de Lleida en l’àmbit de l’Estació. ( Exp. PGU22-93)
27/09/2022 14:21 - Registre de publicació
Memòria [-] : Altres documents annexos [-] :
X020808/2021/0010 Informació pública del contingut del projecte i documentació que acompanya a la sol·licitud efectuada per NANTA, SAU per a la modificació substancial de l’autorització ambiental de tractament i transformació per a la fabricació de productes alimentaris a partir de matèria primera vegetal, amb una capacitat de producció de productes acabats superior a 300 tones per dia (mitjana trimestral) al Polígon Industrial El Segre, parcel·la 203 R (expedient L1CS200115. IDQA:02885).
14/09/2022 10:21 - Registre de publicació
Resolucions administratives [-] :
APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ UA 3 DE L’ESTACIÓ, PROMOGUT PER LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DE L’UA 3 DEL PLA DE MILLORA URBANA DE L’ESTACIÓ DE LLEIDA, CONDICIONAT A LA PRESENTACIÓ ABANS DE LA SEVA APROVACIÓ DEFINITIVA D'UN NOU DOCUMENT ESMENAT QUE INCORPORI LES DETERMINACIONS RESULTANTS DELS INFORMES EMESOS PELS DEPARTAMENTS MUNICIPALS D’OBRA PÚBLICA I MOBILITAT DE 26 D’AGOST DE 2022, D’OBRES I PROJECTES DE 30 D’AGOST DE 2022, DE MOBILITAT I VIA PÚBLICA DE 30 D’AGOST DE 2022, EL CAP DE SERVEI RESPONSABLE DEL CONTRACTE DE LLEIDA DE FCC AQUALIA, SA DE 30 D’AGOST DE 2022, L’ENGINYER TÈCNIC D’ESPAIS VERDS DE LA REGIDORIA DE CULTURA, CIUTAT I TRANSICIÓ ECOLÒGICA DE DATA 30 D’AGOST DE 2022 I EL CAP DEL SERVEI D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS PÚBLICS I ENERGIA DE 30 D’AGOST DE 2022, QUE CONSTEN A L’EXPEDIENT I S’ADJUNTEN COM A FONAMENT D’AQUEST ACORD.
13/09/2022 18:32 - Registre de publicació

Aprovació inicial: Decret d’Alcaldia de l’excel.lentíssim Ajuntament de Lleida amb data 31 d’agost de 2022.

Número d'expedient: PGU22-82

Instrument: Projecte d’urbanització

Publicació: BOP núm. 172 de data 07 de setembre de 2022

Tema: APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ UA 3 DE L’ESTACIÓ, PROMOGUT PER LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DE L’UA 3 DEL PLA DE MILLORA URBANA DE L’ESTACIÓ DE LLEIDA, CONDICIONAT A LA PRESENTACIÓ ABANS DE LA SEVA APROVACIÓ DEFINITIVA D'UN NOU DOCUMENT ESMENAT QUE INCORPORI LES DETERMINACIONS RESULTANTS DELS INFORMES EMESOS PELS DEPARTAMENTS MUNICIPALS D’OBRA PÚBLICA I MOBILITAT DE 26 D’AGOST DE 2022, D’OBRES I PROJECTES DE 30 D’AGOST DE 2022, DE MOBILITAT I VIA PÚBLICA DE 30 D’AGOST DE 2022, EL CAP DE SERVEI RESPONSABLE DEL CONTRACTE DE LLEIDA DE FCC AQUALIA, SA DE 30 D’AGOST DE 2022, L’ENGINYER TÈCNIC D’ESPAIS VERDS DE LA REGIDORIA DE CULTURA, CIUTAT I TRANSICIÓ ECOLÒGICA DE DATA 30 D’AGOST DE 2022 I EL CAP DEL SERVEI D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS PÚBLICS I ENERGIA DE 30 D’AGOST DE 2022, QUE CONSTEN A L’EXPEDIENT I S’ADJUNTEN COM A FONAMENT D’AQUEST ACORD.

X020801/2021/0016 Llicència ambiental, tràmit modificació substancial, per implantar una activitat d’una planta de compostatge en l’activitat d’explotació bovina d’engreix amb una capacitat productiva de 400 vedells d’engreix i 200 vedells de cria, situada a la partida de les Canals, polígon 15, parcel·la 147, de Lleida.
05/07/2022 10:35 - Registre de publicació

Número d'expedient: X020801/2021/0016

Publicació: BOP núm 127 de data 5 de juliol de 2022

Memòria [-] : Plànols d'informació [-] : Resolucions administratives [-] :
INICIAR EL PROCEDIMENT D’EXPROPIACIÓ, PEL SISTEMA DE TAXACIÓ CONJUNTA, DE PART DE LES FINQUES SITUADES A L’AVINGUDA DE ALCALDE ROVIRA ROURE NÚMEROS 167, 169 I 171A DE LLEIDA, QUALIFICADES DE SISTEMA VIARI BÀSIC, CLAU VB
28/06/2022 12:05 - Registre de publicació

Aprovació inicial: Aprovat per acord de l’Excm. Ajuntament Ple amb data 27 de maig de 2022

Número d'expedient: PGU20-80

Instrument: Projecte d'expropiació per taxació conjunta

Publicació: BOP núm. 122 de data 28 de juny de 2022

Tema: INICIAR EL PROCEDIMENT D’EXPROPIACIÓ, PEL SISTEMA DE TAXACIÓ CONJUNTA, DE PART DE LES FINQUES SITUADES A L’AVINGUDA DE ALCALDE ROVIRA ROURE NÚMEROS 167, 169 I 171A DE LLEIDA, QUALIFICADES DE SISTEMA VIARI BÀSIC, CLAU VB

Memòria [-] : Resolucions administratives [-] :
APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LLEIDA PER DEIXAR SENSE EFECTE LA DT 10A I ELS ANNEXOS NORMATIUS 7, 8, 9 I 10; I MODIFICAR ELS ARTICLES 44, 162, 163, 164 I EL BLOC VUITÈ DE LES NORMES URBANÍSTIQUES, D’ACORD AMB EL NOU PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI I CATÀLEG DE BÉNS DE LLEIDA, PROMOGUDA PER L’AJUNTAMENT DE LLEIDA
16/06/2022 08:21 - Registre de publicació

Aprovació inicial: Aprovat per acord de l’Excm. Ajuntament Ple amb data 27 de maig de 2022

Número d'expedient: PGU22-56

Instrument: Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: BOP número 115 de data 16 de juny de 2022

APROVACIÓ DEL CONVENI DE GESTIÓ URBANÍSTICA RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LA PGOU DE LLEIDA PER A L’AMPLIACIÓ DEL PAU UA 3 DE L’ESTACIÓ I LA REORDENACIÓ DEL CONJUNT, PER LA IMPLANTACIÓ DE LA NOVA ESTACIÓ D’AUTOBUSOS DE LLEIDA ENTRE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA I L’ENTITAT MERCANTIL INMO FAREAL 2006, SL.
31/05/2022 12:10 - Registre de publicació

Aprovació inicial: Aprovat per acord de la Junta de Govern Local amb data 12 de maig 2022

Número d'expedient: PGU22-12

Instrument: Conveni de gestió urbanística

Publicació: BOP núm……104…de data 31 de maig de 2022

Tema: APROVACIÓ DEL CONVENI DE GESTIÓ URBANÍSTICA RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LA PGOU DE LLEIDA PER A L’AMPLIACIÓ DEL PAU UA 3 DE L’ESTACIÓ I LA REORDENACIÓ DEL CONJUNT, PER LA IMPLANTACIÓ DE LA NOVA ESTACIÓ D’AUTOBUSOS DE LLEIDA ENTRE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA I L’ENTITAT MERCANTIL INMO FAREAL 2006, SL.

APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DE MILLORA URBANA PER A LA REGULACIÓ DE LA NOVA EDIFICACIÓ DE L’ÀREA AMBULATÒRIA DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA SITUADA A L’AV. ALCALDE ROVIRA ROURE, NÚM 80, PROMOGUT PEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT
30/05/2022 12:00 - Registre de publicació

Aprovació inicial: Aprovat per acord de la Junta de Govern Local amb data 19 de maig de 2022

Número d'expedient: PGU22-59

Instrument: Pla de millora urbana

Publicació: BOP núm 103 de data 30 de maig de 2022

Tema: APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DE MILLORA URBANA PER A LA REGULACIÓ DE LA NOVA EDIFICACIÓ DE L’ÀREA AMBULATÒRIA DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA SITUADA A L’AV. ALCALDE ROVIRA ROURE, NÚM 80, PROMOGUT PEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

Memòria [-] : Resolucions administratives [-] :
APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LLEIDA PER AL CANVI DE CLASSIFICACIÓ, DE SÒL URBANITZABLE DELIMITAT A SÒL URBÀ CONSOLIDAT, DELS TERRENYS INCLOSOS EN L’ÀMBIT DEL SECTOR SUR 11, LLEIDA PARK, I LA CONSEGÜENT REFOSA DE LA NORMATIVA DINS DEL TEXT ARTICULAT DEL PGOU
25/05/2022 11:26 - Registre de publicació

Aprovació inicial: Aprovat per l’Excm. Ajuntament Ple amb data 29 de d’abril de 2022

Número d'expedient: PGU22-46

Instrument: Pla General d’Ordenació Urbana

Publicació: BOP núm 96 de data 19 de maig de 2022

Tipus: APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LLEIDA PER AL CANVI DE CLASSIFICACIÓ, DE SÒL URBANITZABLE DELIMITAT A SÒL URBÀ CONSOLIDAT, DELS TERRENYS INCLOSOS EN L’ÀMBIT DEL SECTOR SUR 11, LLEIDA PARK, I LA CONSEGÜENT REFOSA DE LA NORMATIVA DINS DEL TEXT ARTICULAT DEL PGOU

Memòria [-] : Altres documents annexos [-] : Resolucions administratives [-] :
D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica
Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores
Tanca Truca'ns

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

  • __utma  S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització
  • __utmt  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts
  • __utmb  S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització
  • __utmc  S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador
  • __utmz  Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització
  • __utmv  S'utilitza per enmagatzemar dades variables personalitzades del visitant. Expira als 2 anys després de la configuració o actualització
Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers