Urbanisme

Urbanisme > Expedients en informació pública


Subcategories (Seleciona una categoria)

24 publicacions
LCA19-1190 Llicència ambiental-modificació substancial: canvi d’autorització ambiental a llicència ambiental, activitat de descontaminació i desballestament de vehicles fora d’ús, a la partida Empresseguera, 66, polígon 31 i parcel·la 242, de Lleida.
31/03/2021 10:59 - Registre de publicació

Número d'expedient: LCA19-1190

Publicació: BOP 60 de data 29 de març de 2021

Memòria [-] : Altres documents annexos [-] : Resolucions administratives [-] :
LCA20-648 Llicència ambiental per una modificació substancial de l’activitat de taller de reparació de vehicles sense operacions de pintura, consistent en la instal·lació d’un rentador de vehicles, la instal·lació d’un rentat de peces a l’interior de la nau i la instal·lació de recollida d’escorrenties d’un magatzem d’olis, al Polígon Industrial les Canals, núm. 5 de Lleida.
16/03/2021 14:43 - Registre de publicació

Número d'expedient: LCA20-648

Publicació: BOP núm. 51, de data 16 de març de 2021.

Memòria [-] : Resolucions administratives [-] :
APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL PARC TERRITORIAL ALCALDE PONS - LES BASSES DE LLEIDA PER L’ORDENACIÓ DEL PARC I LA IMPLANTACIÓ D’UN CAMPING, PROMOGUT PER L’AJUNTAMENT DE LLEIDA
11/03/2021 06:33 - Registre de publicació

Aprovació inicial: Aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 24 de febrer de 2021

Número d'expedient: PGU17-148

Instrument: Pla especial urbanístic

Publicació: BOP núm. 48/0 de data 11 de març de 2021

Memòria [-] : Plànols d'informació [-] : Plànols d'ordenació [-] : Altres documents annexos [-] : Document comprensiu [-] :
APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LLEIDA PER L’AMPLIACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA UA 3 DE L’ESTACIÓ AMB LA INCORPORACIÓ DEL SISTEMA GENERAL D’EQUIPAMENT COMUNITARI, CLAU EC, UBICAT AL CARRER MARIE CURIE, NÚM. 2-8, I LA REORDENACIÓ DEL CONJUNT, PER LA IMPLANTACIÓ DE LA NOVA ESTACIÓ D’AUTOBUSOS, PROMOGUDA PER L’AJUNTAMENT DE LLEIDA
09/03/2021 09:42 - Registre de publicació

Aprovació inicial: Aprovat per Ple de data 26 de febrer de 2021

Número d'expedient: PGU20-193

Instrument: Modificació puntual de Pla General

Publicació: Bop núm. 46 de data 9 de març de 2021

Tema: APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LLEIDA PER L’AMPLIACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA UA 3 DE L’ESTACIÓ AMB LA INCORPORACIÓ DEL SISTEMA GENERAL D’EQUIPAMENT COMUNITARI, CLAU EC, UBICAT AL CARRER MARIE CURIE, NÚM. 2-8, I LA REORDENACIÓ DEL CONJUNT, PER LA IMPLANTACIÓ DE LA NOVA ESTACIÓ D’AUTOBUSOS, PROMOGUDA PER L’AJUNTAMENT DE LLEIDA

Memòria [-] : Altres documents annexos [-] :
AMPLIACIÓ DE TERMINI INFORMACIÓ PÚBLICA 1 MES, APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DE MILLORA URBANA D’ORDENACIÓ DE VOLUMS I COMPOSICIÓ DE FAÇANES PER LA IMPLANTACIÓ DE LA SEU DEL COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE LLEIDA I UNA RESIDÈNCIA, AL SOLAR SITUAT A L’AVINGUDA ALCALDE ROVIRA ROURE, NÚM. 41 DE LLEIDA, PROMOGUT PEL COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE LLEIDA.
22/01/2021 10:52 - Registre de publicació

Aprovació inicial: Aprovat per Acord de JGL de data 29 de juliol de 2020. I decret d’ampliació de termini d’informació pública de data 15/01/2021

Número d'expedient: PGU20-128

Instrument: Pla de Millora Urbana

Publicació: BOP núm. 14 de data 22 de gener de 2021

AMPLIACIÓ DE TERMINI INFORMACIÓ PÚBLICA 1 MES, APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANA DE LLEIDA PER AL CANVI DE QUALIFICACIÓ DE SISTEMA D’EQUIPAMENT COMUNITARI, CLAU EC, A SISTEMA FERROVIARI, CLAU F, DE PART DE LA FINCA SITUADA A LA CTRA. LL-11, NÚM. 54, AL PLA DE VILANOVETA.
21/01/2021 10:09 - Registre de publicació

Aprovació inicial: Aprovat per Ple de data 31 de juliol de 2020. I decret d’ampliació de termini d’informació pública de data 15/01/2021

Número d'expedient: PGU20-124

Instrument: Modificació de pla d'ordenació urbana

Publicació: BOP núm. 13 de data 21 de gener de 2021

Memòria [-] : Altres documents annexos [-] :
AMPLIACIÓ DE TERMINI INFORMACIÓ PÚBLICA 1 MES, APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANA DE LLEIDA PER AL CANVI DE QUALIFICACIÓ DE SISTEMES I ’ESPAIS LLIURES, CLAU VJ I SISTEMA D’EQUIPAMENT COMUNITARI, CLAU EC EN L’ ÀMBIT DISCONTINU COMPRÈS ENTRE ELS CARRERS RIU EBRE, SALVADOR ESPRIU I RIU BESÓS, I ELS CARRERS ESPERANÇA GONZÁLEZ, ABAT ESCARRÉ I AGUSTÍ DURAN I SANPERE AL BARRI DE CAPPONT
21/01/2021 09:57 - Registre de publicació

Aprovació inicial: Aprovat per Ple de data 26 de juny de 2020. I decret d’ampliació de termini d’informació pública de data 15/01/2021

Número d'expedient: PGU20-100

Instrument: Modificació de pla general

Publicació: BOP núm. 13 de data 21 de gener de 2021

Memòria [-] : Plànols d'informació [-] : Altres documents annexos [-] :
APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DEL PAISATGE DE LLEIDA
19/01/2021 09:27 - Registre de publicació

Aprovació inicial: Aprovat per acord del Ple de data 30 de desembre de 2020

Número d'expedient: PGU20-195

Publicació: BOP número 11 de 19 de gener de 2021

LCA20-453 Llicència ambiental per implantar una planta de valorització de residus (especialment residus metàl·lics), al carrer Térmens, núm. 14 de Lleida.
17/12/2020 11:09 - Registre de publicació

Número d'expedient: LCA20-453

Publicació: BOP núm. 240 de data 14 de desembre de 2020

Memòria [-] : Altres documents annexos [-] : Resolucions administratives [-] :
LCA20-566 Llicència ambiental-modificació substancial: instal·lació d’un edifici hospitalari polivalent separat de la resta de les edificacions de l’hospital Arnau de Vilanova, a l’avinguda de l’Alcalde Rovira Roure, núm. 80, de Lleida.
15/12/2020 11:53 - Registre de publicació

Número d'expedient: LCA20-566

Publicació: BOP núm. 240 de 14 de desembre de 2020

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica