Urbanisme

Planejament derivat

162 publicacions
Pla especial urbanístic per a la implantació d'una línia aèria i subterrània de mitja tensió pel subministrament d'energia elèctrica a la partida Bou, polígon 1, parcel·la 116, al terme municipal de Lleida.
16/11/2015 13:20 - Registre de publicació

Número d'expedient: 059/2013

Instrument: Planejament derivat. Pla especial urbanístic

Publicació: DOGC 6773 18/12/2014

Tema: Pla especial urbanístic per a la implantació d'una línia aèria i subterrània de mitja tensió pel subministrament d'energia elèctrica a la partida Bou, polígon 1, parcel·la 116, al terme municipal de Lleida.

Pla especial urbanístic del Turó de Gardeny.
16/11/2015 13:14 - Registre de publicació

Número d'expedient: 143/2011

Instrument: Planejament derivat. Pla especial urbanístic

Publicació: DOGC 6743 05/11/2014

Tema: Pla especial urbanístic del Turó de Gardeny.

Memòria [-] : Normes urbanístiques [-] : Plànols d'informació [-] : Plànols d'ordenació [-] : Altres documents annexos [-] : Document comprensiu [-] : Resolucions administratives [-] :
Pla de millora urbana de composició volumètrica i de façanes en l'àmbit situat a l'Av. Indústria 411-413 del Polígon Industrial El Segre.
13/11/2015 16:11 - Registre de publicació

Número d'expedient: 091/2013

Instrument: Planejament derivat. Pla de millora urbana

Publicació: DOGC 6600 09/04/2014

Tema: Pla de millora urbana de composició volumètrica i de façanes en l'àmbit situat a l'Av. Indústria 411-413 del Polígon Industrial El Segre.

Memòria [-] : Normes urbanístiques [-] : Plànols d'informació [-] : Document comprensiu [-] : Resolucions administratives [-] :
Modificació del Pla especial de la parcel·la 205 de la Partida Torres de Sanui del terme municipal de Lleida.
13/11/2015 14:38 - Registre de publicació

Número d'expedient: 003/2012

Instrument: Planejament derivat. Pla especial urbanístic

Publicació: DOGC 6600 09/04/2014

Tema: Modificació del Pla especial de la parcel·la 205 de la Partida Torres de Sanui del terme municipal de Lleida.

Pla especial urbanístic per la implantació d'una línia aèria d'alta tensió pel subministrament d'energia elèctrica a l'àrea de serveis situada al polígon 12, parcel•la 48, carretera de Torre-serona.
16/11/2015 13:34 - Registre de publicació

Número d'expedient: 120/2012

Instrument: Planejament derivat. Pla especial urbanístic

Publicació: DOGC 6589 25/03/2014

Tema: Pla especial urbanístic per la implantació d'una línia aèria d'alta tensió pel subministrament d'energia elèctrica a l'àrea de serveis situada al polígon 12, parcel•la 48, carretera de Torre-serona.

Pla de millora urbana de volumetria de façanes en l'àmbit de l'illa "E" del SUR 5 COPA D'OR, entre les avingudes Miquel Batllori, 49-59, Albarés, 13-19, de la Canadiense, 4-18 i el Carrer Joaquin Costa, 26-36 de Lleida.
16/11/2015 10:31 - Registre de publicació

Número d'expedient: 047/2013

Instrument: Planejament derivat. Pla de millora urbana

Publicació: DOGC 6400 19/06/2013

Tema: Pla de millora urbana de volumetria de façanes en l'àmbit de l'illa "E" del SUR 5 COPA D'OR, entre les avingudes Miquel Batllori, 49-59, Albarés, 13-19, de la Canadiense, 4-18 i el Carrer Joaquin Costa, 26-36 de Lleida.

Modificació puntual del text refós del Pla parcial Copa d'Or, SUR 5, en relació amb la regulació de l'espai lliure privat ELLP, i l'ordenació i volumetria en l'àmbit de les illes "D" i "E" entre les avingudes Miquel Batllori, President Josep Irla, de la Canadiense i el carrer Joaquín Costa de Lleida.
13/11/2015 16:01 - Registre de publicació

Número d'expedient: 144/2012

Instrument: Planejament derivat. Modificació de pla parcial d'ordenació

Publicació: Data de publicació: BOP 75 03/05/2013 Data de publicació correcció d'errada: BOP 88 22/05/2013

Tema: Modificació puntual del text refós del Pla parcial Copa d'Or, SUR 5, en relació amb la regulació de l'espai lliure privat ELLP, i l'ordenació i volumetria en l'àmbit de les illes "D" i "E" entre les avingudes Miquel Batllori, President Josep Irla, de la Canadiense i el carrer Joaquín Costa de Lleida.

Memòria [-] : Normes urbanístiques [-] : Plànols d'informació [-] : Document comprensiu [-] : Resolucions administratives [-] :
Pla especial urbanístic per a la implantació d'una activitat ambiental en sòl no urbanitzable a la partida Sot de Fontanet, núm 7, polígon 26, parcel·la 87, al terme municipal de Lleida.
16/11/2015 13:19 - Registre de publicació

Número d'expedient: 112/2011

Instrument: Planejament derivat. Pla especial urbanístic

Publicació: DOGC 6338 19/03/2013

Tema: Pla especial urbanístic per a la implantació d'una activitat ambiental en sòl no urbanitzable a la partida Sot de Fontanet, núm 7, polígon 26, parcel·la 87, al terme municipal de Lleida.

Memòria [-] : Normes urbanístiques [-] : Altres documents annexos [-] : Document comprensiu [-] : Resolucions administratives [-] :
Pla especial urbanístic autònom per a la legalització i adequació d'un centre de telecomunicacions situat al camí de Granyena, s/n, al terme municipal de Lleida.
16/11/2015 13:10 - Registre de publicació

Número d'expedient: 102/2011

Instrument: Planejament derivat. Pla especial urbanístic

Publicació: DOGC 6335 14/03/2013

Tema: Pla especial urbanístic autònom per a la legalització i adequació d'un centre de telecomunicacions situat al camí de Granyena, s/n, al terme municipal de Lleida.

Pla de millora urbana de volumetria i façanes en l'àmbit del "Nou Forn", entre les avingudes Rovira Roure, 87 i Germanies, 1, 3 i 5 i el carrer Periodista Trapa, al terme municipal de Lleida.
16/11/2015 10:33 - Registre de publicació

Número d'expedient: 103/2011

Instrument: Planejament derivat. Pla de millora urbana

Publicació: DOGC 6313 12/02/2013

Tema: Pla de millora urbana de volumetria i façanes en l'àmbit del "Nou Forn", entre les avingudes Rovira Roure, 87 i Germanies, 1, 3 i 5 i el carrer Periodista Trapa, al terme municipal de Lleida.

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica