Urbanisme

Planejament general

84 publicacions
Modificació puntual del Pla general de Lleida 1995/2005 en l'àmbit del SUR 10, en el terme municipal de Lleida.
10/11/2015 14:10 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPG 004/2007

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 5425 21/07/2009

Tema: Modificació puntual del Pla general de Lleida 1995/2005 en l'àmbit del SUR 10, en el terme municipal de Lleida.

Memòria [-] : Normes urbanístiques [-] : Plànols d'ordenació [-] : Document comprensiu [-] : Resolucions administratives [-] :
Modificació puntual del Pla general de Lleida en l'àmbit del SUR 14, promoguda i tramesa per l'Ajuntament de Lleida.
29/10/2015 14:28 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPG 014/2008

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 5402 17/06/2009

Tema: Modificació puntual del Pla general de Lleida en l'àmbit del SUR 14, promoguda i tramesa per l'Ajuntament de Lleida.

Modificació puntual del Pla general de Lleida per al canvi de qualificació de zona 2E i sistema d'equipament comunitari, clau EC en l'àmbit de l'av. Estudi General, 6.
29/10/2015 14:31 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPG 024/2008

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 5400 15/06/2009

Tema: Modificació puntual del Pla general de Lleida per al canvi de qualificació de zona 2E i sistema d'equipament comunitari, clau EC en l'àmbit de l'av. Estudi General, 6.

Memòria [-] :
Resolucions administratives [-] :
Modificació puntual del Pla general de Lleida per a la creació del sistema d'habitatges dotacionals en l'àmbit del SUR2.
29/10/2015 14:30 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPG 039/2008

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 5347 26/03/2009

Tema: Modificació puntual del Pla general de Lleida per a la creació del sistema d'habitatges dotacionals en l'àmbit del SUR2.

Memòria [-] :
Normes urbanístiques [-] : Resolucions administratives [-] :
Modificació puntual del Pla general de Lleida per a l’establiment d’una densitat addicional per l’habitatge de protecció pública en les parcel.les destinades a l’habitatge plurifamiliar en l’àmbit del sector SUR42.
29/10/2015 14:29 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPG 005/2008

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 5338 13/03/2009

Tema: Modificació puntual del Pla general de Lleida per a l’establiment d’una densitat addicional per l’habitatge de protecció pública en les parcel.les destinades a l’habitatge plurifamiliar en l’àmbit del sector SUR42.

Memòria [-] :
Normes urbanístiques [-] : Resolucions administratives [-] :
Modificació puntual del Pla general municipal en l’àmbit del turó de Gardeny de Lleida.
29/10/2015 14:38 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPG 025/2007

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 5325 24/02/2009

Tema: Modificació puntual del Pla general municipal en l’àmbit del turó de Gardeny de Lleida.

Memòria [-] :
Normes urbanístiques [-] : Resolucions administratives [-] :
Text refòs de la modificació puntual de les determinacions del Pla general de Lleida en l’àmbit de l’Estació.
29/10/2015 14:27 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPG 022/2008

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 5307 29/01/2009

Tema: Text refòs de la modificació puntual de les determinacions del Pla general de Lleida en l’àmbit de l’Estació.

Modificació puntual del Pla general d’ordenació de Lleida, en relació a l’apartat 4 de l’article 202 clau 15L, zona d’activitats logístiques.
10/11/2015 14:26 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPG 004/2008

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 5281 18/12/08

Tema: Modificació puntual del Pla general d’ordenació de Lleida, en relació a l’apartat 4 de l’article 202 clau 15L, zona d’activitats logístiques.

Memòria [-] :
Normes urbanístiques [-] : Resolucions administratives [-] :
Modificació del Pla general d’ordenació en l’àmbit del polígon d’actuació urbanística UA14, de Llívia.
11/11/2015 13:35 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPG 014/2006

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 5268 28/11/2008

Tema: Modificació del Pla general d’ordenació en l’àmbit del polígon d’actuació urbanística UA14, de Llívia.

Memòria [-] :
Normes urbanístiques [-] : Resolucions administratives [-] :
Modificació del Pla general d’ordenació en l’àmbit del polígon d’actuació urbanística UA14, de Llívia.
11/11/2015 13:36 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPG 014/2006

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 5268 28/11/2008

Tema: Modificació del Pla general d’ordenació en l’àmbit del polígon d’actuació urbanística UA14, de Llívia.

Memòria [-] :
Normes urbanístiques [-] : Resolucions administratives [-] :
D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica