Urbanisme

Planejament general

79 publicacions
Modificació puntual del Pla general municipal en l’àmbit del turó de Gardeny de Lleida.
29/10/2015 14:38 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPG 025/2007

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 5325 24/02/2009

Tema: Modificació puntual del Pla general municipal en l’àmbit del turó de Gardeny de Lleida.

Memòria [-] :
Normes urbanístiques [-] : Resolucions administratives [-] :
Text refòs de la modificació puntual de les determinacions del Pla general de Lleida en l’àmbit de l’Estació.
29/10/2015 14:27 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPG 022/2008

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 5307 29/01/2009

Tema: Text refòs de la modificació puntual de les determinacions del Pla general de Lleida en l’àmbit de l’Estació.

Modificació puntual del Pla general d’ordenació de Lleida, en relació a l’apartat 4 de l’article 202 clau 15L, zona d’activitats logístiques.
10/11/2015 14:26 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPG 004/2008

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 5281 18/12/08

Tema: Modificació puntual del Pla general d’ordenació de Lleida, en relació a l’apartat 4 de l’article 202 clau 15L, zona d’activitats logístiques.

Memòria [-] :
Normes urbanístiques [-] : Resolucions administratives [-] :
Modificació del Pla general d’ordenació en l’àmbit del polígon d’actuació urbanística UA14, de Llívia.
11/11/2015 13:35 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPG 014/2006

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 5268 28/11/2008

Tema: Modificació del Pla general d’ordenació en l’àmbit del polígon d’actuació urbanística UA14, de Llívia.

Memòria [-] :
Normes urbanístiques [-] : Resolucions administratives [-] :
Modificació del Pla general d’ordenació en l’àmbit del polígon d’actuació urbanística UA14, de Llívia.
11/11/2015 13:36 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPG 014/2006

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 5268 28/11/2008

Tema: Modificació del Pla general d’ordenació en l’àmbit del polígon d’actuació urbanística UA14, de Llívia.

Memòria [-] :
Normes urbanístiques [-] : Resolucions administratives [-] :
Modificació del Pla general d’ordenació per a la delimitació d’un àmbit sotmès a un Pla de millora urbana en l’àmbit del Seminari Vell.
11/11/2015 13:34 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPG 012/2007

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 5264 24/11/2008

Tema: Modificació del Pla general d’ordenació per a la delimitació d’un àmbit sotmès a un Pla de millora urbana en l’àmbit del Seminari Vell.

Memòria [-] :
Normes urbanístiques [-] : Resolucions administratives [-] :
Correcció d'errada material en la modificació del Pla general en el SUR-19A en relació a la superfície destinada a equipament, promoguda per l'Ajuntament de Lleida.
11/11/2015 13:54 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPG 016/2008

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 5252 06/11/2008

Tema: Correcció d'errada material en la modificació del Pla general en el SUR-19A en relació a la superfície destinada a equipament, promoguda per l'Ajuntament de Lleida.

Modificació puntual del Pla general en l’àmbit de la UA73 i UA51.
29/10/2015 14:31 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPG 016/2006

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 5198 20/08/2008

Tema: Modificació puntual del Pla general en l’àmbit de la UA73 i UA51.

Memòria [-] :
Normes urbanístiques [-] : Resolucions administratives [-] :
Modificació puntual del Pla general de Lleida en els articles 136 i 138 del sistema d’equipaments de les normes urbanístiques.
29/10/2015 14:38 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPG 018/2007

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 5197 19/08/2008

Tema: Modificació puntual del Pla general de Lleida en els articles 136 i 138 del sistema d’equipaments de les normes urbanístiques.

Memòria [-] :
Normes urbanístiques [-] : Resolucions administratives [-] :
Correcció d’errada material del Pla general d’ordenació en l’aplicació d’alçades en la plaça conformada pels C/ Granadella, C/ les Borges Blanques i C/ St Vicens de Paüls.
11/11/2015 13:52 - Registre de publicació

Número d'expedient: GPPG 007/2007

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d’ordenació urbana

Publicació: DOGC 5178 22/07/2008

Tema: Correcció d’errada material del Pla general d’ordenació en l’aplicació d’alçades en la plaça conformada pels C/ Granadella, C/ les Borges Blanques i C/ St Vicens de Paüls.

Memòria [-] :
Resolucions administratives [-] :
D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica