Convocatòries de concursos i premis

17è premi Batec (Recerca i innovació educatives)
07/07/2015 14:19 - Registre de publicació

La Regidoria d’Educació i Infància de l’Ajuntament de Lleida, conscient de la importància de la innovació en els continguts i les formes d’educació, vol promocionar –amb el Premi “BATEC”- aquells i aquelles professionals que treballen des de la teoria o des de l’experimentació en les diverses matèries de l’educació formal o no formal en qualsevol àmbit de la vida col·lectiva.

Bases
 1. Participants. Podran participar-hi els i les professionals de l’educació, a títol individual o per equips de treball, de tots els nivells educatius i àmbits de l’educació formal i no formal.
 2. Temàtica. Els treballs presentats hauran de ser una recerca aplicada a l’educació.
 3. Idioma. Els originals es presentaran en llengua catalana.
 4. Presentació. Els treballs presentats hauran de ser inèdits i tenir una extensió mínima de 100 fulls, escrits amb lletra Verdana 12, interlineat 1’5, en format DIN A-4 i per les dues cares. Caldrà presentar un exemplar en format paper i un exemplar en format digital, fent-hi constar el títol i acompanyat d'un sobre tancat, a l'exterior del qual figurarà el títol que consta al treball. A l'interior del sobre cal ressenyar el nom, l'adreça, el telèfon de l'autor/a o dels autors/ores i un breu currículum.
 5. Termini de presentació. L’acceptació dels treballs - adreçats a: Regidoria d’Educació i Infància. Jurat del Premi “BATEC” de Recerca i Innovació Educatives -, es clourà el dia 30 d’octubre de 2015 a les 14h.
  Lloc de presentació: Ajuntament de Lleida - Registre General - Pl. Paeria, 11, baixos - 25007 - Lleida
 6. Premis. Un primer premi de 6.000 € al treball guanyador i la publicació de l'original. Una accèssit de 1.000 € i la publicació en format digital de l’obra que s’incorporarà a la pàgina WEB de recursos educatius de la Regidoria d’Educació i Infància. Si les publicacions dels originals dels premis suposa el pagament de drets d’autor per il·lustracions o per la utilització d’imatges, aquests aniran a càrrec del premiat.
 7. Veredicte i lliurament del premi. El veredicte i lliurament del premi es faran públics el dia 11 de desembre de 2015, a la ciutat de Lleida. El lloc i l’hora s’anunciaran oportunament.
 8. Jurat. El Jurat del Premi “BATEC” està constituït per:
  Joan Mateo Andrés, Fidel Molina Luque, Joaquim Prats Cuevas, Ramon Rourera Jordana, Neus Vila Rubio, Sebastià Gertrúdix Romero de Ávila, Francesc Blanch Castells i Joan Ballesté Almacellas, que actuarà com a secretari amb veu i sense vot. El veredicte del jurat, adjudicant o declarant desert el premi, serà inapel·lable. La Regidoria d’Educació i Infància es reserva el dret de reemplaçar, si calgués, qualsevol membre del Jurat.
 9. Dipòsit. Els treballs no premiats es podran recollir, per qui acrediti ser-ne l’autor, al llarg dels tres mesos següents des de la publicació del veredicte.
 10. La participació en aquest Premi comporta l’acceptació implícita d’aquestes Bases.

Sol·licituds

Termini de presentació de sol·licituds del al 30/10/2015

 • El termini de presentació finalitzarà el dia 30 d’octubre de 2015 a les 14h.
 • Presentació presencial:
 • Les candidatures es presentaran al Registre General de l'Ajuntament de Lleida, situat a  l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana de Lleida (OMAC), Edifici Pal•les, plaça Paeria número 11, Planta Baixa (25007) de Lleida, durant el termini abans expressat i en horari de Registre (consulteu horaris a omac.paeria.cat). Adreçats a: Regidoria d’Educació i Infància. Jurat del Premi “BATEC” de Recerca i Innovació Educatives 
D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica