Esteu aquí: Inici →  La Seu-e → Protecció de Dades

Protecció de Dades

1. Registre d'activitats de tractament (RAT)

Les Administracions públiques han de fer públic un inventari de les activitats de tractament accessible per mitjans electrònics, a través d’un Registre d’Activitats de Tractament (RAT) i es configura com a el punt de partida en la gestió de la protecció de dades, i consisteix en una descripció de les activitats de tractament, atenent els continguts exigits al RGPD. 

 

2. Delegat de Protecció de Dades

El Delegat de protecció de dades (DPD) és un garant del compliment de la normativa de protecció de dades a  l’Ajuntament de Lleida, els seus organismes autònoms (Institut Municipal de Treball “Salvador Seguí” i Turisme de Lleida) i  les Entitats Municipals Descentralitzades (Sucs i Raimat).  Les seves funcions estan recollides en l’article 39 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Dades de contacte

dpd@paeria.es
Telèfon: 973 67 80 67
Adreça: Carrer Salmeron, 1. 25004 Lleida

 

3. Política de privacitat web

Avís legal

Política de privacitat

 

4. Drets dels ciutadans 

El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) determina els següents drets per les persones afectades:

  • Accés
  • Rectificació
  • Cancel·lació
  • Oposició
  • Limitació
  • Portabilitat
  • Oblit

Per exercir aquests drets, ho podeu fer presentant una sol·licitud genèrica al registre general, i també contactant amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD).

 

 

 

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica