Esteu aquí: Inici → Ajuda

Ajuda general

Què és la Seu electrònica?

La Seu Electrònica de l'Ajuntament de Lleida és el lloc a Internet des del qual els ciutadans poden exercir el seu dret d'accés a la informació, als serveis i als tràmits de l'Administració pública de manera telemàtica, amb garantia de la integritat i veracitat del contingut, ja que, tal com disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,  del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el titular de la Seu (en aquest cas, l'Ajuntament de Lleida) és responsable de la veracitat, la integritat i l'actualització del contingut.

La informació que es pot trobar a la Seu és la relativa a :

Normativa, documents públics, diaris oficials, convocatòries d'ofertes de feina, perfil del contractant, actes i edictes, etc. de l'Ajuntament de Lleida.

Els tràmits i les gestions que es poden fer amb l'Ajuntament a través d'Internet, sense haver de desplaçar-se fins les seves dependències. Els tràmits en línia faciliten la relació entre la ciutadania i  l'Ajuntament i apropen l'Administració a les persones.

A qui va dirigida?

A tots els ciutadans que optin per interactuar amb  l'Ajuntament de Lleida a través d'Internet.

Què es pot fer a la Seu electrònica?

Realitzar gestions que fins ara es realitzaven de forma presencial. Consultar informació referent a normativa, subvencions, documents públics, diaris oficials, convocatòries d’oferta de feina, perfil de contractant, etc.

Tenen la mateixa validesa les gestions realitzades a la Seu que de forma presencial?

Sí, tenen la mateixa validesa els tràmits realitzats a través de la Seu Electrònica que els efectuats de forma presencial.

És segur utilitzar els serveis de la Seu?

La comunicació entre vostè i la Seu és segura. Tota la informació viatja xifrada, els certificats electrònics garanteixen la identitat d'ambdues parts. Les dades personals que vostè envia per Internet estan xifrades i, una vegada guardades en els nostres sistemes, utilitzem els mitjans necessaris per protegir-les, en compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i de la seva normativa de desenvolupament.

Quan es pot utilitzar la Seu electrònica?

Es pot accedir a ella per realitzar tràmits i consultar informació durant 24 hores els 365 dies de l'any des de qualsevol lloc.

Cal tenir en compte que els tràmits realitzats en dies inhàbils s'entendran efectuats el primer dia hàbil següent.

Quina data i hora es tenen en compte per al còmput de terminis?

Per al còmput de terminis de qualsevol tràmit, la data i l'hora que tindran validesa legal seran les oficials de la Seu  i no les de l'equip des del qual es realitzi el tràmit (tal com disposa l'article 31.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,  del procediment administratiu comú de les administracions públiques). Pel que fa a la data i l'hora, es tindran en compte les de confirmació del tràmit, quan el ciutadà confirma la sol·licitud i/o els documents i rep el rebut corresponent del Registre. Per exemple, suposem un tràmit administratiu el termini del qual acaba el 20 de setembre. Si vostè comença a emplenar la seva sol·licitud a les 23:50 hores però acaba a les 00:10 hores de l'endemà, la sol·licitud estarà fora de termini.

A més, cal tenir en compte que els tràmits realitzats en dies inhàbils s'entendran efectuats el primer dia hàbil següent.

Què és la còpia electrònica autèntica?

La còpia electrònica autèntica és un document electrònic, signat digitalment, que és idèntic i té la mateixa eficàcia jurídica que el document electrònic original que apareix en la Seu Electrònica en el moment en què es fa la consulta. Cal tenir en compte que la validesa legal la té el document digital, no la còpia impresa en paper.

Tenen la consideració de còpia autèntica d’un document públic administratiu o privat les còpies efectuades, en el suport que sigui, pels òrgans competents de les administracions públiques en què quedi garantida la identitat de l’òrgan que ha efectuat la còpia i el seu contingut. Les còpies autèntiques tenen la mateixa validesa i eficàcia que els documents originals, tal com regula l'article 27.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Què és el registre electrònic de publicacions?

El registre de publicacions de la Seu Electrònica recull les evidències electròniques en relació a la publicació i la disponibilitat dels continguts de la Seu.

Les evidències electròniques són el rastre que deixa el contingut dins la Seu. Permeten demostrar el moment en què ha estat publicat cadascun dels continguts i el temps que ha estat disponible a la Seu. També permeten demostrar que si durant aquest temps el contingut ha variat. En qualsevol cas, les evidències electròniques permeten demostrar qui ha dut a terme cada una de les accions.

L’altra característica de les evidències electròniques és la correcta preservació de la cadena de custodia, de manera que existeixin garanties que la prova no pot ser manipulada i, per tant, pot ser presentada davant un tribunal com a prova fefaent i verídica. D’aquesta manera, queden garantits els drets dels ciutadans i la independència i la transparència dels continguts de la Seu Electrònica.

Què és la signatura electrònica?

La signatura electrònica és el conjunt de dades en forma electrònica( consignades juntament amb altres o associades a elles) que permeten identificar el signatari, intercanviar informació amb altres persones i entitats de manera segura i signar electrònicament les dades que s’envien, de tal forma que es puguin comprovar la seva integritat i procedència.

La signatura electrònica reconeguda té, respecte de les dades consignades en forma electrònica, el mateix valor que la signatura manuscrita amb relació a les dades consignades en els documents en paper (Art. 3 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica).

Si no troba el què busca o necessita ajuda

A la part superior dreta de la pantalla trobarà un cercador que li facilitarà l'accés als continguts.

Protecció de dades

Per poder accedir a alguns dels serveis i tràmits de la Seu Electrònica, els usuaris hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per la prestació del servei i/o tràmit sol·licitat, així com per a la gestió, administració, prestació, ampliació, millora i informació dels serveis.

El responsable d’aquest fitxer és l’Ajuntament de Lleida amb CIF P2515100B i domicili Pl. Paeria núm.: 1, 25007 de Lleida.

Aquestes dades s'incorporaran als corresponents fitxer informatitzats de l'Ajuntament de Lleida i seran tractats de conformitat amb la regulació establerta per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, i altres disposicions d'aplicació.

Les dades recabades únicament seran objecte de cessió, en el seu cas, previ consentiment de l'interessat i d'acord amb el previst en l'esmentada Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal.

Les persones usuàries podran exercir el dret d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició reconeguts per la normativa de protecció de dades, sol·licitant-ho personalment a través de la bústia de suggeriments d'aquest servei o per telèfon, per correu, per fax o per correu electrònic a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

OMAC (Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana)

Rambla Ferran, 32, 25007, Lleida

Fax:973.700.471

infocit@paeria.es

Més informació:

 

Avís i recomanacions de seguretat

L’Ajuntament de Lleida adverteix als usuaris de la Seu electrònica que en ocasions es produeixen intents de phising, suplantant la identitat de l’Ajuntament de Lleida.

En cas de dubte sobre l’autenticitat de qualsevol correu electrònic o lloc d’Internet que afirmi ser propietat de l’Ajuntament de Lleida, contacti amb el Servei d’assessorament a l’usuari, per verificar la seva autenticitat.

En quant al certificat digital és de caràcter estrictament personal. La persona usuària de la Carpeta Ciutadana s'obliga a conservar el certificat digital i la clau d'accés i a no facilitar-los a terceres persones. En cas d'incompliment d'aquests compromisos, l'usuari assumirà les possibles responsabilitats que se'n derivin.

Serà obligació de la persona usuària la comunicació immediata d'aquelles situacions o fets que puguin afectar la confidencialitat i la seguretat, com ara la pèrdua o robatori de les claus d'identificació i autentificació.

L'usuari autoritza a l'Ajuntament a no executar les ordres o sol·licituds quan tingui dubtes raonables sobre la identitat de la persona que les emet.

Per qualsevol consulta sobre els seus drets pot dirigir-se a l'Agencia catalana de protecció de dades.

 Recomanacions

 • Mai no li demanarem per correu electrònic ni el seu certificat ni el seu codi PIN. Desconfiï si algú els els demana.
 • Mantingui actualitzat el seu sistema operatiu, antivirus i navegador.
 • Accedeixi a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Lleida des d'un web fiable. No accedeixi des d'enllaços que trobi a correus electrònics ni a d'altres webs.
 • No escrigui el codi PIN del seu certificat si hi ha algú a prop que pugui distingir què tecleja.
 • Mai no desi el codi PIN del seu certificat si es troba en un ordinador que no és l'habitual.
 • Tanqui correctament el navegador si utilitza ordinadors de llocs públics o als quals hi tinguin accés terceres persones.
 • Esculli un codi PIN difícil d'encertar per reforçar la seva seguretat. No utilitzi dades fàcilment deduïbles com la data de naixement, o que porti anotades en algun lloc.

Ajuda de certificats

Què és un certificat digital?

És un document electrònic que garanteix la identitat d'una persona en un sistema informàtic i permet realitzar tràmits telemàtics amb plenes garanties tècniques i jurídiques en diferents portals o plataformes.

Els certificats han de ser emesos per una entitat de certificació (entitat de confiança que s’encarrega de verificar les identitats certificades, com per exemple, la Generalitat de Catalunya).

Quin aspecte té un certificat digital?

Com que es tracta d’un fitxer electrònic, el certificat pot trobar-se en una memòria USB, en un CD, instal·lat en un ordinador o contingut en una targeta amb un xip integrat.

Per saber si ja tenim algun certificat instal·lat a l’ordinador, el podem buscar al navegador web:

En el cas que el navegador sigui Internet Explorer haureu d'accedir a:

Eines - Opcions d'Internet - A la pestanya" Contingut", premeu el botó "Certificats". Si el certificat està correctament instal·lat, apareixerà a la pestanya "Personal" d'aquesta finestra.

En  el cas que el navegador sigui Mozilla Firefox haureu d'accedir a:

Eines - Opcions - Avançat - A la pestanya "Xifratge", premeu el botó "Visualitza els certificats". Si el certificat està correctament instal·lat, apareixerà a la pestanya "Els vostres certificats" d'aquesta finestra.

Per a què serveix un certificat digital?

Un certificat digital permet:

 • Identificar-se i garantir la identitat de l’usuari a Internet.
 • Signar documents electrònics amb validesa legal.
 • Enviar informació entre dues parts de forma segura i íntegra.
 • Accedir al servei d’una forma més directa, ja que no és necessari recordar l’usuari i la clau.
 • Accedir a informació personal i/o continguts restringits.

Com es pot obtenir un certificat digital?

A Catalunya, el principal proveïdor de certificats digitals és l’Agència Catalana de Certificació, CATCert. A través del seu web www.idcat.net, es pot iniciar el tràmit per obtenir el certificat. El procés consta de tres passos molt senzills:

 • Sol·licitar el certificat a través d’Internet.
 • Validar-lo en qualsevol Entitat de Registre Validadora, on es comprovarà la veracitat de les dades.
 • Instal·lar-lo a l’ordinador.

El certificat idCAT, que emet l'Agència Catalana de Certificació, és grtuït. El seu principal avantatge és la seva portabilitat, ja que el certificat es pot utilitzar en qualsevol ordinador.

Els nous DNI ja incorporen certificats electrònics. En aquest cas, per utilitzar-los, és indispensable un lector de targetes. es pot trobar més informació al web oficial del DNI electrònic http://www.dnielectronico.es.

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre també ofereix un certificat digital àmpliament reconegut. A través del seu web http://www.fnmt.es es pot iniciar el tràmit per sol·licitar-lo.

Com s'utilitza un certificat digital?

Per utilitzar un certificat es necessita:

  1. Disposar d'un certificat digital reconegut per la Carpeta de serveis i tràmits (idCAT, DNIe ...).
  2. Tenir un dispositiu USB o lector de targetes xip compatible amb el certificat.
  3. Tenir instal·lats correctament els components de software que ha proporcionat l'entitat emissora del certificat i els drivers del dispositiu USB o lector de targetes.

Quina validesa legal té un certificat digital?

Segons l’article 3 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Firma Electrònica, "la signatura electrònica reconeguda tindrà respecte a les dades consignades en forma electrònica el mateix valor que la signatura manuscrita en relació amb les consignades en paper".

Quins certificats s'admeten?

Els ciutadans que es relacionin a través de mitjans telemàtics amb l'Ajuntament de Lleida podran utilitzar, en qualsevol cas, els sistemes de firma electrònica emesos per les següents entitats prestadores de serveis de certificació:

Consulti els enllaços de cada entitat per veure la informació sobre com obtenir el corresponent certificat digital.

A més, l'Ajuntament de Lleida s'ha constituït com a Entitat de Registre col·laboradora de l’Agència Catalana de Certificació per a l’expedició del certificat digital idCAT a la ciutadania, consulti la informació sobre com obtenir aquest certificat.

Es poden utilitzar diversos certificats?

Vostè pot tenir més d'un certificat en el seu ordinador i en el moment d'utilitzar-ho se li preguntarà quin d'ells vol utilitzar.

Resolució de problemes

Què cal fer si noes pot accedir amb certificat?

 • Comprovar que el navegador conegui el certificat
 • Si no es troba el certificat al navegador:
  • Si s'utilitza una targeta amb xip o un clauer USB, cal assegurar-se que està correctament connectada.
  • Assegurar-se d’haver seguit correctament les instruccions d'utilització proporcionades per l’entitat emissora del certificat.
  • Si malgrat tot no es troba el certificat, contactar amb el servei tècnic de l’emissor del certificat.
 • Si trobeu el certificat al navegador però:
  • Si es navega amb Firefox i es té més d’un certificat, cal marcar l’opció: Eines – Opcions – Avançat – Xifratge – Selecciona’n un automàticament.
  • Comprovar que el certificat no hagi caducat.
  • Comprovar que el certificat no mostri cap error de comprovació.
  • Comprovar que sigui un dels certificats admesos al web.
  • Tancar i reiniciar el navegador.
  • Reiniciar l'ordinador i tornar-ho a provar.

Què cal fer si no es pot accedir-hi amb el clauer IdCat?

Instal·lar el programari del clauer.
Per a Internet Explorer:

Per a Mozilla Firefox:

 • Instal·lar el suport per a Mozilla Firefox des d’Inici – programes – CATcert – clauer idCAT o instal·lar les claus públiques d’idCAT des de http://www.idcat.net

Cal assegurar-se que es té el clauer connectat i que l'ordinador el reconeix.

Assegurar-se que el certificat no està revocat, bloquejat o que ha caducat.

Si continua fallant, reiniciar l'ordinador.

Resolució de problemes del clauer idCAT:

http://www.idcat.net

902 901 080

info@catcert.net

Què cal fer si no es pot accedir amb el DNI electrònic?

 • Assegurar-se que s'ha instal·lat el programari correcte de http://www.dnielectronico.es
 • Assegurar-se que s'ha instal·lat les claus públiques necessàries des de http://www.dnielectronico.es
 • Assegurar-se que l'ordinador té correctament instal·lat un lector de targetes criptogràfiques.
 • Assegurar-se de tenir el DNIe correctament inserit dins el lector de targetes criptogràfiques.
 • Comprovar que el certificat no hagi caducat o que estigui revocat o bloquejat.
 • Si continua fallant, provar de reiniciar el vostre ordinador.

Resolució de problemes del DNIe al Servei d'Atenció a la Ciutadania

http://www.dnielectronico.es

900 364 463

sac@dnielectronico.es

Dacord amb larticle 6 del Reglament per a lús de la llengua catalana a lAjuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos shan doferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana", en el següent tràmit.

De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita", en el siguiente trámite.

Seu Electrònica
Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores
Tanca Truca'ns Telèfon Enllaç web
La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.

Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

 • __utma  S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització
 • __utmt  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts
 • __utmb  S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització
 • __utmc  S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador
 • __utmz  Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització
 • __utmv  S'utilitza per enmagatzemar dades variables personalitzades del visitant. Expira als 2 anys després de la configuració o actualització
Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers