Esteu aquí: Inici →  La Seu-e → Segell electrònic

Segell electrònic

Segell electrònic d'actuació administrativa automatitzada

La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en el seu article 41.1 estableix que “entén per actuació administrativa automatitzada qualsevol acte o actuació efectuada íntegrament a través de mitjans electrònics per una Administració Pública en el marc d’un procediment administratiu i en la qual no hagi intervingut de manera directa cap empleat públic”. 

Igualment, l’article 40 de l’esmentada Llei 40/2015 estableix que “la relació de segells electrònics utilitzats per cada Administració Pública, incloent les característiques dels certificats electrònics i els prestadors que els expedeixen, ha de ser pública i accessible per mitjans electrònics. A més, cada Administració Pública ha d’adoptar les mesures adequades per facilitar la verificació dels seus segells electrònics”. 

Per tal de donar compliment a la normativa , l’Ajuntament de Lleida inclou tot seguit les característiques del certificat  de segell electrònic emprat per a realitzar les actuacions administratives automatitzades. 

 1. Codi únic d’identificació (Número de sèrie): 5B2695381396A91F
 2. Prestador de serveis de certificació que emet el certificat:
  CN = EC-SectorPublic
  OU = Serveis Públics de Certificació
  O = CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA
  C = ES
 3. Identificació del segell electrònic: 
  Serial Number = 5B2695381396A91F
  CN = ProcessosAutomatitzats
  OU = Certificat de segell electrònic, de classe 1, nivell mig
  O = Ajuntament de Lleida
  C = ES
 4. Període de validesa del certificat: 26/abr/2017 13:24:00 CEST - 25/abr/2020 13:24:00 CEST
 5. Límits d’ús del certificat: Signatura digital; Sense repudi; Xifrat de claus; Xifrat de dades.
 6. Empremta digital del certificat: 2E:81:07:2A:FE:58:91:A0:6D:BA:F9:BE:4C:CC:B6:A8:FE:F4:3B:CB 
   

La validació i comprovació de la no revocació del certificat es podrà realitzar a través de la web del prestador del servei de certificació a la següent adreça electrònica: https://www.eacat.cat/web/guest/signatura

D’altra banda, la verificació dels documents signats amb segell d'òrgan, a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lleida: https://seu.paeria.cat

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica