Esteu aquí: Inici →  La Seu-e → Segell electrònic

Segell electrònic

Segell electrònic d'actuació administrativa automatitzada

La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en el seu article 41.1 estableix que “entén per actuació administrativa automatitzada qualsevol acte o actuació efectuada íntegrament a través de mitjans electrònics per una Administració Pública en el marc d’un procediment administratiu i en la qual no hagi intervingut de manera directa cap empleat públic”. 

L’article 19 del Reial decret 1671/2009, de 4 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (article que es manté en vigor), determina que la creació dels segells electrònics es realitzarà mitjançant resolució del titular de l’organisme públic competent, que es publicarà a la seu electrònica corresponent, regulant les dades que necessàriament han de figurar en la resolució aprovatòria.

La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en el seu article 42 disposa que “en l’exercici de la competència en l’actuació administrativa automatitzada, cada Administració Pública pot determinar els supòsits d’utilització dels sistemes de signatura electrònica següents:

  1. Segell electrònic d’Administració Pública, òrgan, organisme públic o entitat de dret públic, basat en un certificat electrònic reconegut o qualificat que compleixi els requisits exigits per la legislació de signatura electrònica.
  2. Codi segur de verificació vinculat a l’Administració Pública, l’òrgan, organisme públic o entitat de dret públic, en els termes i condicions establerts, i es permet en tot cas la comprovació de la integritat del document mitjançant l’accés a la seu electrònica corresponent.”

Per resolució d’Alcaldia de data 12 de desembre de 2017 es va aprovar, entre altres, crear el segell electrònic de l’Ajuntament de Lleida, emprat per a fer les actuacions administratives automatitzades. Per Decret d'Alcaldia de data 24 d'abril de 2020, es procedeix a renovar el segell electrònic d'òrgan de l'Ajuntament de Lleida, amb les característiques següents:

 

- Número de sèrie: 3D 06 95 24 BE 73 A3 F8 18 52 A4 2F 44 1C 0C 12
- CN = Processos Automatitzats
- serialNumber=P2515100B
- giveName=Jesús
- sn=Gutiérrez Bustillo - DNI 40856484C
- OU: Certificat de segell electrònic nivell mig
- 2.5.4.97=VATES-P2515100B
- O = Ajuntament de Lleida
- c = ES
- cn= SectorPublic
- ou= Serveis Públics de Certificació
- o = CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA
- c = ES
- Inici de validesa: 08- abril -2020 12:03:29 +02' 00''
- Finalització validesa: 08- abril -2023 12:03:29 +02' 00''
 

La validació i comprovació de la no revocació del certificat es podrà fer a través del web del prestador del servei de certificació a l'adreça electrònica següent: https://www.eacat.cat/web/guest/signatura.

D’altra banda, també es podrà fer la verificació dels documents signats amb segell d'òrgan a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Lleida: https://seu.paeria.cat.

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica