Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu-e → Normativa

Normativa

56 publicacions
General
Reglament municipal regulador de la defensa dels drets i de la promoció de la qualitat de vida dels infants i adolescents de Lleida
30/10/2014 12:18 - Registre de publicació

Aquest reglament té per objecte regular a nivell municipal el procediment per a la defensa dels drets i la promoció de la qualitat de vida dels infants i adolescents que resideixin o es trobin transitòriament en el terme municipal de Lleida, amb l'objecte de garantir que aquests/tes puguin exercitar els drets que l'ordenament jurídic els reconeix. (Publicat al BOP de Lleida núm. 147 el 08/12/1998)

Associacionisme i participació ciutadana
Reglament estatutari regulador del consell municipal de persones amb discapacitat de la ciutat de Lleida
30/10/2014 12:16 - Registre de publicació

L'objecte d'aquest reglament és la promoció de la participació de tota la ciutadania i de manera específica, de les persones amb discapacitats físiques, psíquiques i sensorials, en la vida social, laboral, cultural i recreativa i en la millora de les condicions de vida del nostre municipi. (Publicat al BOP de Lleida núm. 8 el 19/01/1999)

Associacionisme i participació ciutadana
Reglament estatutari del consell municipal de la gent gran de la ciutat de Lleida
30/10/2014 12:15 - Registre de publicació

L'objecte del Consell Municipal de la Gent Gran és la promoció de la participació de tots els ciutadans i, de manera específica, de la gent gran en la vida social, cultural i recreativa del municipi de Lleida, potenciant la capacitat d'acció i recreació d'aquest sector de població i formant així una xarxa d'interacció generacional en la que cada persona tingui l'edat que tingui, pugui aportar a la resta de conciutadans i conciutadanes suport, idees i experiències útils. (Publicat al BOP de Lleida núm. 39 el 01/04/1999)

Associacionisme i participació ciutadana
Reglament estatutari del consell mixt de cooperació
30/10/2014 12:13 - Registre de publicació

L'objecte del Consell Mixt de Cooperació és la promoció de la participació de tots els ciutadans i ciutadanes en temes de Cooperació, així com vetllar per la consecució d'una distribució clara i oberta dels pressupostos destinats a cooperació i educació per al desenvolupament. (Publicat al BOP de Lleida núm. 37 de 23/03/2000)

Serveis Públics
Reglament del servei de transport urbà de viatgers de Lleida
30/10/2014 12:12 - Registre de publicació

L'objecte d'aquest reglament és la regulació de la prestació dels serveis de transports urbans regulars, temporals i especials de viatgers que tinguin un recorregut íntegre pel terme municipal de Lleida, i determinar les condicions generals d'utilització pels usuaris del servei. Entre altres aspectes estableix el caràcter públic del servei i regula els drets i obligacions dels usuaris, condicions d'utilització del servei, obligacions del personal de l'empresa prestadora del servei, tarifa, règim sancionador, així com queixes i reclamacions. (Publicat al BOP de Lleida núm. 48 el 19/04/2003)

Serveis Públics
Reglament de l'arxiu municipal de Lleida
30/10/2014 12:11 - Registre de publicació

L'objecte d'aquest reglament és el de definir i regular les competències del servei d'arxiu municipal de Lleida, integrant els diferents àmbits d'actuació d'aquest servei i les responsabilitats de l'arxiver municipal que se'n deriven. Es reglamenten aspectes concrets sobre l'àmbit d'aplicació, el sistema de gestió de documents, els préstecs, les transferències documentals, l'avaluació i tria de documents, així com les condicions necessàries per a la seva conservació. Sobre l'accés a la documentació es regula la consulta i préstec d'ordre intern i extern en relació a les restriccions legals existents, les condicions que han de regir en la reproducció de la documentació, sigui quin sigui el suport d'aquesta, l'ús públic d'aquestes reproduccions. Per últim, s'estableixen les bases i l'àmbit d'actuació del servei de l'arxiu en relació a la protecció i difusió del patrimoni documental del municipi. (Publicat al BOP de Lleida núm. 85 de 16/07/2002). (Modificació de l'article 57, publicada al BOP núm. 95 de 05/07/2011)

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica