Planejament general

90 publicacions

Exp. 21-72.- Modificació del Pla general d'ordenació urbana per regular les condicions d'implantació de plantes solars fotovoltaiques

22/11/2022 10:49 - Registre de publicació

https://dtes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2021/74740/L&set-locale=ca

Aprovació definitiva: Comissió de Territori de Catalunya, en la sessió de 5 d’octubre de 2022

Número d'expedient: Exp. PGU21-72

Instrument: Pla General d’Ordenació Urbana

Publicació: DOGC núm. 8798 de data 22.11.2022

Tema: Exp. 21-72.- Modificació del Pla general d'ordenació urbana per regular les condicions d'implantació de plantes solars fotovoltaiques

Resolucions administratives [-] :

DONAR COMPLIMENT A LA SENTÈNCIA NÚMERO 50/2022 DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO DE LLEIDA EN DATA 28 DE FEBRER DE 2022, PER LA QUAL S’ESTIMA PARCIALMENT EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PELS SENYORS I SENYORES FÉLIX LARROSA PIQUÉ, BEGOÑA IGLESIAS DELGADO, MARI CARMEN VALLS LLARAS, JAUME SELLES SANTIVERI, CRISTINA MORON MOLINA, JACKSON QUIÑONEZ VERNAZA I JOAN QUERALT COLOM CONTRA L’AJUNTAMENT DE LLEIDA

03/08/2022 09:46 - Registre de publicació

Aprovació definitiva: Aprovat per acord de l’Excm. Ajuntament Ple amb data 30 de juny de 2022

Número d'expedient: PGU20-196

Instrument: Recurs contenciós-administratiu

Publicació: BOP núm. 148 de data 3 d’agost de 2022

Tema: DONAR COMPLIMENT A LA SENTÈNCIA NÚMERO 50/2022 DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO DE LLEIDA EN DATA 28 DE FEBRER DE 2022, PER LA QUAL S’ESTIMA PARCIALMENT EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PELS SENYORS I SENYORES FÉLIX LARROSA PIQUÉ, BEGOÑA IGLESIAS DELGADO, MARI CARMEN VALLS LLARAS, JAUME SELLES SANTIVERI, CRISTINA MORON MOLINA, JACKSON QUIÑONEZ VERNAZA I JOAN QUERALT COLOM CONTRA L’AJUNTAMENT DE LLEIDA

Resolucions administratives [-] :

Exp. PGU20-10- Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana de Lleida per al canvi de qualificació de sistema d'espais lliures, clau VJ, i sistema d'equipament comunitari, clau EC, en l'àmbit discontinu comprès entre els carrers Riu Ebre, Salvador Espriu i Riu Besós, i els carrers Esperança González, Abat Escarré, i Agustí Duran i Sanpere al barri de Cappont (afecta l’art. 138).

11/03/2022 12:45 - Registre de publicació

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2020/72044/L&set-locale=ca

Aprovació definitiva: Comissió de Territori de Catalunya, en la sessió de 23 de desembre de 2021

Número d'expedient: Exp. PGU20-100

Instrument: Modificació puntual PGOU de Lleida

Publicació: DOGC Núm. 8624 - 11.3.2022

Exp. PGU20-51-Modificació del Pla general d'ordenació urbana per a l'adaptació de l'article 220, referent a les explotacions ramaderes, al terme municipal de Lleida

27/10/2021 15:21 - Registre de publicació

http://dtes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureFitxa&codiPublic=2020/71685/L&set-locale=ca

Aprovació definitiva: Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en data 4/06/2021

Número d'expedient: Exp. PGU20-51

Instrument: Modificació de Pla General d’Ordenació Urbana

Publicació: DOGC Núm. 8457 - 14/07/2021

Resolucions administratives [-] :

Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de Lleida per al canvi de qualificació de sistema d’equipament comunitari, clau EC, a sistema ferroviari, clau F, de part de la finca situada a la ctra. LL-11, núm. 54, al Pla de Vilanoveta, promoguda per l’Ajuntament de Lleida

27/10/2021 15:14 - Registre de publicació

http://dtes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2020/72264/L&set-locale=ca

Aprovació definitiva: Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida de data 16/07/2021

Número d'expedient: Exp. PGU20-124

Instrument: Modificació de Pla General d’Ordenació Urbana

Publicació: DOGC Núm. 8497 - 8/9/2021

Resolucions administratives [-] :

PGU20-155.- Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de Lleida per al canvi de classificació, de sòl urbanitzable delimitat a sòl urbà consolidat, dels terrenys inclosos en l’àmbit del Sector SUR 5, Copa d’Or, i la consegüent refosa de la normativa dins del text articulat del PGOU

27/10/2021 13:27 - Registre de publicació

http://dtes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2020/072902/L&set-locale=ca

Aprovació definitiva: Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida de data 05/05/2021

Número d'expedient: PGU20-155

Instrument: Modificació de Pla General d’Ordenació Urbana

Publicació: DOGC Núm. 8443 de data 25/6/2021

Resolucions administratives [-] :

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE LLEIDA PER AL CANVI DE QUALIFICACIÓ A SUBZONA DE RECUPERACIÓ URBANA, CLAU 1Hru, DE PART DE'ILLA COMPRESA ENTRE ELS CARRERS COMPANYIA I GAIROLES, I LA DELIMITACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA UA100, CORRESPONENT AL MATEIX ÀMBIT (ART 16).

11/03/2021 18:18 - Registre de publicació

Consulta de l'expedient a l'adreça:

http://dtes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?

reqCode=veureFitxa&codiPublic=2020/71681/L&set-locale=ca

 

Número d'expedient: PGU20-60

Instrument: Modificació de pla general

Publicació: DOGC Núm. 8341 - 15.2.2021

Resolucions administratives [-] :

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D?ORDENACIÓ URBANA DE LLEIDA PER AL CANVI DE QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA A EQUIPAMENT COMUNITARI, CLAU EC, DELS SOLARS DEL CARRER DE BOTERS, NÚM. 9 I 11, I TRAVESSERA DE LA COTXERA, NÚM. 16, SITUATS A LA VORA DE L?ESCOLA BRESSOL I LA LUDOTECA MUNICIPAL DEL CENTRE HISTÒRIC

13/08/2018 13:05 - Registre de publicació

S'inclou a continuació l'enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya, que permet la consultatelemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanísticaprovat amb plena garantia d'autenticitat i integritat, en virtut del que preveuen la disposició addicional quartade la Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l'article 103.3 del Text refósde la Llei d'urbanisme modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer: http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureFitxa&codiPublic=2017/63410/L&set-locale=ca

Aprovació inicial: 31/03/2017

Aprovació provisional: 06/10/2017

Aprovació definitiva: 05/06/2018

Número d'expedient: 06/2017

Instrument: Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 7666 18/07/2018

Tema: MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D?ORDENACIÓ URBANA DE LLEIDA PER AL CANVI DE QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA A EQUIPAMENT COMUNITARI, CLAU EC, DELS SOLARS DEL CARRER DE BOTERS, NÚM. 9 I 11, I TRAVESSERA DE LA COTXERA, NÚM. 16, SITUATS A LA VORA DE L?ESCOLA BRESSOL I LA LUDOTECA MUNICIPAL DEL CENTRE HISTÒRIC

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE LLEIDA PER REAJUSTAR EL TRAÇAT DE L'AV. VICTOR TORRES ENTRE EL CARRER DELS ALAMÚS I EL PONT SOBRE EL FERROCARRIL, D'ACCÉS AL SUR 42. (AFECTA ELS ARTICLES 181, 182 I EL 197.6 QUE REGULA EL SUR 42, ELS POLÍGONS D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA UA 51, UA 51 BIS I UA 73 I ES CREA EL PAU UA 96)

12/07/2018 10:46 - Registre de publicació

S'inclou a continuació l'enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya, que permet la consultatelemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanísticaprovat amb plena garantia d'autenticitat i integritat, en virtut del que preveuen la disposició addicional quartade la Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l'article 103.3 del Text refósde la Llei d'urbanisme modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer:

 

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureFitxa&codiPublic=2016/60310/L&set-locale=ca

Aprovació inicial: 29/04/2016

Aprovació provisional: 31/03/2017

Aprovació definitiva: 05/06/2018

Número d'expedient: 134/2015

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 7651 27/06/2018

Tema: MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE LLEIDA PER REAJUSTAR EL TRAÇAT DE L'AV. VICTOR TORRES ENTRE EL CARRER DELS ALAMÚS I EL PONT SOBRE EL FERROCARRIL, D'ACCÉS AL SUR 42. (AFECTA ELS ARTICLES 181, 182 I EL 197.6 QUE REGULA EL SUR 42, ELS POLÍGONS D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA UA 51, UA 51 BIS I UA 73 I ES CREA EL PAU UA 96)

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE LLEIDA PER AL CANVI DE QUALIFICACIÓ A SUBZONA DE RECUPERACIÓ URBANA, CLAU 1HRU, DE PART DE L'ILLA COMPRESA ENTRE EL CARRER DE L'ASSALT I LA PLAÇA DEL DIPÒSIT I LA DELIMITACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA UA 98, CORRESPONENT AL MATEIX ÀMBIT (ARTICLE 16).

11/07/2018 12:15 - Registre de publicació

S'inclou a continuació l'enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya que permet la consultatelemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanísticaprovat amb plena garantia d'autenticitat i integritat, en virtut del que preveuen la disposició addicional quartade la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l'article 103.3 del Text refósde la Llei d'urbanisme modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer.

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureFitxa&codiPublic=2017/62875/L&set-locale=ca

Aprovació inicial: 27/01/2017

Aprovació provisional: 26/05/2017

Aprovació definitiva: 05/06/2018

Número d'expedient: 128/2016

Instrument: Planejament general. Modificació de pla general d'ordenació urbana

Publicació: DOGC 7651 27/06/2018

Tema: MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE LLEIDA PER AL CANVI DE QUALIFICACIÓ A SUBZONA DE RECUPERACIÓ URBANA, CLAU 1HRU, DE PART DE L'ILLA COMPRESA ENTRE EL CARRER DE L'ASSALT I LA PLAÇA DEL DIPÒSIT I LA DELIMITACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA UA 98, CORRESPONENT AL MATEIX ÀMBIT (ARTICLE 16).

Dacord amb larticle 6 del Reglament per a lús de la llengua catalana a lAjuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos shan doferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana", en el següent tràmit.

De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita", en el siguiente trámite.

Seu Electrònica
Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores
Tanca Truca'ns Telèfon Enllaç web
La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.

Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

  • __utma  S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització
  • __utmt  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts
  • __utmb  S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització
  • __utmc  S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador
  • __utmz  Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització
  • __utmv  S'utilitza per enmagatzemar dades variables personalitzades del visitant. Expira als 2 anys després de la configuració o actualització
Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers