Ajuts destinats a fomentar la dinamització econòmica al Centre Històric per a l'any 2016

29/04/2016 14:19 - Registre de publicació

Informació general

L’objectiu de l’Ajuntament de Lleida és generar progrés, ocupació i activitat econòmica en base a incrementar l’oferta turística, comercial, cultural i d’oci, etc. al Centre Històric de la ciutat de Lleida, seguint les propostes que es van posar en marxa a través del Pla de Barris del Centre Històric des de l’any 2006, algunes de les quals feien referència molt especialment a la dinamització comercial i econòmica del barri. Conjuntament amb l’Empresa Municipal d’Urbanisme es continua oferint suport i acompanyament a nous emprenedors, ajudant i incentivant l’apertura de nous locals d’activitats econòmiques que promoguin valors com la creativitat i l’impuls a la dinamització del barri.

Els ajuts se centren en afavorir el desenvolupament de nova activitat econòmica al Centre Històric de Lleida, que pretén ser un centre on es concentri comerç innovador, professionals, activitat artística, social, cultural i d’oci de característiques singulars, principalment a través de l’obertura dels locals i baixos que ara estan en desús, mitjançant ajuts i subvencions a la implantació de les noves activitats i bonificacions fiscals.

L’objecte d’aquestes bases és definir el procediment de concessió, en règim de concurrència competitiva, dels ajuts destinats a fomentar l’obertura d’activitats comercials del Centre Històric.

La finalitat del projecte és la dinamització comercial i econòmica del Centre Històric, actuació contemplada en el marc del Pla de Barris del Centre Històric, facilitant l’obertura d’activitats comercials en els immobles d’aquest àmbit que actualment es troben trancats.
Les activitats econòmiques de nova implantació, en general, comerços, hostaleria, despatxos, oficines i de serveis diferenciadors, hauran de promocionar i dinamitzar el Centre històric i aportar un grau de diferenciació al barri, dins l’àmbit d’actuació delimitat en aquestes bases.
Els ajuts es concediran, en règim de concurrència competitiva fins a esgotar la partida pressupostària, a l’obertura d’activitats comercials i econòmiques. S’estableix una doble vessant d’ajuts:
 • AJUTS A L’OBERTURA DE L’ACTIVITAT:

- Per una banda, i per tal de facilitar que els propietaris posin a disposició dels emprenedors els locals comercials de la seva propietat mitjançant l’arrendament, se subvencionarà al propietari una part de la renda de lloguer de local. A tal efecte l’arrendatari veurà rebaixat el seu lloguer en la part de renda que se subvenciona al propietari.

- Així mateix, als propietaris que emprenguin, ells mateixos, una activitat comercial se’ls concedirà un ajut econòmic per a l’obertura de l’esmentada activitat.
 • AJUTS A L’ASSESSORAMENT I COMUNICACIÓ DE LA NOVA ACTIVITAT
Als titulars de la nova activitat comercial se’ls concedirà la possibilitat d’estar inclosos dins el Pla de comunicació del Centre Històric. 

Requisits dels beneficiaris

Les subvencions es destinen a:

 • Propietaris que arrendin el local per a l’obertura d’una nova activitat econòmica.
 • Propietaris emprenedors que procedeixin a l’obertura d’una nova activitat comercial i que per tant siguin titulars d’una nova activitat econòmica.
 • Arrendataris titulars de la nova activitat econòmica.

En tots els casos la nova activitat econòmica haurà d’estar legalment establerta a efectes municipals amb posterioritat al 30 de juny de 2015. El local comercial ha d’estar inclòs en l’àmbit delimitat en l’Annex IV. Prèvia autorització del titular de l’activitat econòmica, l’EMU de Lleida SL sol·licitarà les dades i informació oportunes relatives a la legalització de l’activitat a l’Ajuntament de Lleida. Queden excloses dels presents ajuts les activitats comercials que, tot i complir amb els requisits de les presents bases, hagin estat beneficiàries d’ajudes a la dinamització comercial del Centre Històric convocades per l’EMU de Lleida SL en anteriors convocatòries.

Document per la sol·licitud

Els sol·licitants, han de presentar, juntament amb la sol·licitud, la documentació següent:
 1.  En cas de persona física, còpia compulsada del DNI. En cas de persona jurídica, còpia compulsada de l’escriptura de constitució i dels poders del representant de l’entitat que signa la sol·licitud i documents acreditatius de la inscripció de la persona jurídica en el registre corresponent. 
 2.  Si és el cas, còpia del contracte d’arrendament de durada mínima de 3 anys. 
 3.  Full d’autorització de transferència bancària degudament emplenat. 
 4.  Declaració responsable de no trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l’article 13 de Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions. (Annex III)
 5.  Declaració responsable conforme el sol·licitant es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social. (Annex III)
 6. Memòria breu de l’activitat comercial i/o econòmica o Pla d’empresa. (Veure model Annex V) 
 7.  Còpia de la comunicació prèvia de l’obertura/modificació d’activitat o sol·licitud de llicència d’activitat presentat a l’Ajuntament de Lleida, si és el cas. 
 8. Certificat cadastral de titularitat i superfície del local. i) Autorització de consulta de dades de la nova activitat econòmica per part del titular de la mateixa. (Annex II)
 9.  Sol·licitud de concessió dels presents ajuts (Veure model Annex I).

Departament Gestor

Per més informació sobre aquesta convocatòria subvencionadora, l'organisme responsable de la seva gestió és l'Empresa Municipal d'Urbanisme (Telf. 973 700 606)

Sol·licituds

Termini de presentació de sol·licituds del 29/04/2016 al 30/06/2016

Lloc de presentació


Lloc de presentació

Es presentarà una sola sol·licitud d’ajut per cada nova activitat comercial que s’implanti.  
Les sol·licituds es formalitzaran de forma conjunta pel propietari i pel titular de l’activitat comercial d’acord amb el model d’instància normalitzat (Annex I) i s’adreçaran dins del termini que indica la convocatòria a:
 • Empresa Municipal d’Urbanisme de Lleida SL
  Carrer Cavallers, 14-20, baixos 
  (Tel. 973.700.606) 
  horari d’atenció al públic (de 9 
  a 14h).
 • Vegeu més informació de la convocatòria a: http://emu.paeria.es/

 

Termini de la sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds s’obrirà d’acord amb el que estableix la resolució de convocatòria, i finalitzarà el 30 de juny de 2016 a les 14 hores.
Si la sol·licitud o la documentació no reunissin els requisits exigits en les presents bases, l’EMU DE LLEIDA SL. podrà requerir a l’interessat per tal que en el termini de deu dies s’esmenin les mancances o es presentin els documents corresponents, amb l’advertiment que, en cas de no fer-ho, se’l tindrà per desistit de la seva petició.

Justificacions

Lloc de presentació

La justificació de la convocatòria cal presentra-la a:

 • Empresa Municipal d’Urbanisme de Lleida SL
  Carrer Cavallers, 14-20, baixos 
  (Tel. 973.700.606) 
  horari d’atenció al públic (de 9 a 14h).
 • Vegeu més informació de la convocatòria a: http://emu.paeria.es/

Termini de la justificació

Els propietaris beneficiaris dels ajuts directes a l’activitat hauran d’aportar la següent documentació amb caràcter previ al pagament de la mateixa:

 1.  Acreditació del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant la presentació de les Certificacions corresponents.
 2. Rebuts que acreditin haver-se liquidat i cobrat el pagament de la primera mensualitat i la fiança prevista en el contracte d’arrendament, en cas d’existir contracte d’arrendament.

Una vegada aportada l’esmentada documentació i fetes les corresponents comprovacions relatives a la legalització i titularitat de l’activitat, es procedirà a fer efectiu mensualment el pagament mitjançant transferència bancària al número de compte de l’entitat financera indicat pel sol·licitant, prèvia presentació si és el cas del rebut mensual de la part no subvencionada facturat a l’arrendatari.
Els presents ajuts estaran vigents mentre l’activitat econòmica es trobi en funcionament i no es produeixi una modificació ni del titular ni de l’activitat en si mateixa, durant 18 mesos consecutius.

Dacord amb larticle 6 del Reglament per a lús de la llengua catalana a lAjuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos shan doferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana", en el següent tràmit.

De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita", en el siguiente trámite.

Seu Electrònica
Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores
Tanca Truca'ns Telèfon Enllaç web
La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.

Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

 • __utma  S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització
 • __utmt  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts
 • __utmb  S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització
 • __utmc  S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador
 • __utmz  Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització
 • __utmv  S'utilitza per enmagatzemar dades variables personalitzades del visitant. Expira als 2 anys després de la configuració o actualització
Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers