Convocatòries d'ajuts i subvencions

L15 - Ajuts a projectes de sensibilització i foment dels drets humans, les relacions nord-sud i la diversitat cultural. Convocatòria 2018
06/08/2018 13:37 - Registre de publicació

Informació general

El Butlletí Oficial de la Província de data 24 de setembre de 2018 (núm. 185) ha publicat l’anunci de convocatòria de subvencions per a l'any 2018 de les diferents línies subvencionadores del Departament de Drets Civils i Cooperació de la Regidoria de Participació Ciutadana, Drets Civils i Cooperació de l’Ajuntament de Lleida.

Les bases que us presentem van orientades a:
Potenciar projectes d’educació per al desenvolupament, sensibilització i foment dels Drets Humans, les relacions Nord- Sud, la problemàtica general dels pobles i col·lectius empobrits, la lluita contra el racisme, la xenofòbia, la diversitat cultural, la igualtat de gènere i no discriminació per raó de sexe i/o d’orientació sexual. Les Entitats ciutadanes poden presentar projectes per a contribuir a crear un món més just i solidari, basant-se en el foment de justícia social, la igualtat de drets i oportunitats i la cultura de la pau.
La concessió de subvencions contemplades en les següents bases es realitzarà mitjançant concurrència competitiva.

 

Departament Gestor

Per a més informació o consultes específiques sobre aquesta convocactòria subvencionadora, podeu contactar amb el departament responsable de la seva gestió: Cooperació Telèfon. 973700457 cooperacio@paeria.cat

Bases

Sol·licituds

Termini de presentació de sol·licituds del 25/09/2018 al 25/10/2018

Lloc de presentació

Els terminis de presentació de les sol·licituds serà d’un mes des de l’endemà de la publicació de la corresponent convocatòria.

  • Presentació presencial: Per a presentar sol·licitud de subvenció per a qualsevol de les línies subvencionadores, cal que es lliuri la petició, juntament amb la documentació requerida en la respectives bases específiques, al Registre General de l'Ajuntament de Lleida o, en el seu cas, on s'indiqui en les esmentades bases.
    Pot obtenir els documents normalitzats de sol·licitud i documentació adjunta facilitada en aquesta convocatòria, a l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana o a les dependències de les Regidories gestores de cadascuna de les línies subvencionadores.
  • Presentació online: Podeu realitzar la presentació online dins del termini estitpulat a través de l'enllaç que s'habilitarà en aquesta convocatòria. Caldrà que us identifiqueu amb certificat digital per a fer aquesta gestió.

Justificacions

Termini de presentació de justificacions del 01/01/2019 al 31/08/2019

Lloc de presentació

URL de les justificacions Tramitació de la justificació

Més informació

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica