Convocatòries d'ajuts i subvencions

L11 - Campanya d'estiu d'atenció a Temporers - Any 2018
20/08/2018 10:00 - Registre de publicació

Informació general

L’objecte de la convocatòria és subvencionar a les entitats i/o associacions sense ànim de lucre, que realitzen activitats i presten serveis en el marc del projecte “Atenció i acollida a les persones que arriben a Lleida durant la campanya de la fruita”, i que aquesta participació els ha generat despeses.

Departament Gestor

Per a més informació o consultes específiques sobre aquesta convocatòria subvencionadora, podeu contactar amb el departament responsable de la seva gestió, Benestar Social (serveispersonals@paeria.cat – Tel. 973700306)

Sol·licituds

Termini de presentació de sol·licituds del 21/08/2018 al 20/09/2018

Lloc de presentació

Presentació presencial: Per a presentar sol·licitud de subvenció per a qualsevol de les línies subvencionadores, cal que es lliuri la petició, juntament amb la documentació requerida en la respectives bases específiques, al Registre General de l'Ajuntament de Lleida o, en el seu cas, on s'indiqui en les esmentades bases.
Pot obtenir els documents normalitzats de sol·licitud i documentació adjunta facilitada en aquesta convocatòria, a l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana o a les dependències de les Regidories gestores de cadascuna de les línies subvencionadores.

Presentació electrònica: Podeu realitzar la presentació electrònica dins del termini estipulat a través de l’enllaç que trobeu en aquesta convocatòria. Caldrà que us identifiqueu amb certificat digital o mitjançant els sistemes d'autentificació admesos a la Seu Electrònica per a fer aquesta gestió

Justificacions

Lloc de presentació

Consulteu com podeu presentar la justificació de la subvenció i accediu als documents per fer la presentació de la justificació.

Termini de la justificació

El beneficiari d’una subvenció atorgada per l’Ajuntament de Lleida, haurà de presentar la documentació justificativa de la subvenció en el termini de 3 mesos després de la data de finalització del projecte i com a màxim el 31 de març de l’any següent a la convocatòria.

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica