Ayudas y subvenciones

Se han encontrado 9 ayudas o subvenciones

Convocatorias abiertas

No hay convocatorias de ayudas o subvenciones abiertas en este momento

Convocatorias cerradas

Se han encontrado 9 ayudas o subvenciones
L1 - Actuacions encaminades a l’educació o formació en matèria de consum i a la protecció dels drets de les persones consumidores (convocatòria 2018)
L1 - Sol·licitud de subvenció de Comerç, Mercats i consum - Actuacions encaminades a l’educació o formació en matèria de consum i a la protecció dels drets de les persones consumidores. 2019
L1 - Sol·licitud de subvenció de Consum, Comerç i Mercats - Actuacions encaminades a l'educació o formació en matèria de consum i a la protecció dels drets de les persones consumidores. 2020
L2 "Promoció i dinamització de l'activitat comercial" - Any 2018
L2 - Sol·licitud de subvenció de Comerç, mercats i consum - Promoció i dinamització de l'activitat comercial. 2019
L2 - Sol·licitud de subvenció de Consum, Comerç i Mercats - Promoció i dinamització de l'activitat comercial. 2020
L3 - Promoció i dinamització comercial dels mercats de la ciutat (convocatòria 2018)
L3 - Sol·licitud de subvenció de Comerç mercats i consum - Promoció i dinamització comercial dels mercats de la ciutat. 2019
Sol·licitud de subvencions en l'àmbit del comerç i dels serveis per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19 al municipi de Lleida
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.
D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servicio de atención a personas sordas o con discapacidad auditiva y/o de fonación
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Sede Electrónica