Ayudas y subvenciones

Se han encontrado 10 ayudas o subvenciones

Convocatorias abiertas

No hay convocatorias de ayudas o subvenciones abiertas en este momento

Convocatorias cerradas

Se han encontrado 10 ayudas o subvenciones
L17 - Sol·licitud de subvenció d'Educació - Associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA) dels centres públics i concertats d'educació infantil i primària de la ciutat de Lleida. 2019
L17 - Sol·licitud de subvenció d'Educació - Foment de les activitats de les associacions de familiars d'alumnes de la ciutat de Lleida (o Associacions de Mares i Pares - AMPAs). 2020
L18 - Sol·licitud de subvenció d'Educació - Convenis amb centres educatius de la ciutat de Lleida. 2019
L19 - Sol·licitud de subvenció d'Educació - Centres educatius i entitats l'àmbit d'actuacions dels quals sigui l'educació al a ciutat de Lleida. 2019
L19 - Sol·licitud de subvenció d'Educació -Suport a les entitats que treballen en el món de l'educació a la ciutat de Lleida. 2020
L20 - Sol·licitud de subvenció d'Educació - Suport a activitats educatives. 2019
L21 - Sol·licitud de subvenció d'Educació - Ajuts a projectes de promoció de la infància. 2019
Pla Educatiu d'Entorn (PEE). Catàleg d'actuacions per al curs 2019-2020
Subvencions per al foment de la participació en activitats extraescolars per tal d'afavorir l'èxit escolar
Subvencions per al foment de la participació en activitats extraescolars per tal d'afavorir l'èxit escolar Curs 2018/2019
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.
D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servicio de atención a personas sordas o con discapacidad auditiva y/o de fonación
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Sede Electrónica