Ayudas y subvenciones

Se han encontrado 4 ayudas o subvenciones

Convocatorias abiertas

No hay convocatorias de ayudas o subvenciones abiertas en este momento

Convocatorias cerradas

Se han encontrado 4 ayudas o subvenciones
L15 - Sol·licitud de subvenció de Cooperació i Drets Civils - Ajuts a projectes de sensibilització i foment dels drets humans, les relacions nord-sud i la diversitat cultural. 2019
L14 i L16 - Sol·licitud de subvenció de Cooperació - Ajuts a projectes de cooperació en pobles i col·lectius empobrits econòmicament i socialment, emergències i acció humanitària i formació i execució de projectes de codesenvolupament. 2019
L14- L16 - Ajuts a projectes de cooperació en pobles i col·lectius empobrits econòmica i socialment, emergències i acció humanitària i formació i execució de projectes de codesenvolupament. Convocatòria 2018
L15 - Ajuts a projectes de sensibilització i foment dels drets humans, les relacions nord-sud i la diversitat cultural. Convocatòria 2018
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.
D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servicio de atención a personas sordas o con discapacidad auditiva y/o de fonación
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Sede Electrónica