Convocatorias de selección de personal

Borses ocupació : TÈCNIC/A SUPERIOR GESTIÓ CULTURAL EN DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ, DINS EL PROJECTE (FEDER) "UN NOU PORTAL PATRIMONIAL: EL MUSEU D'ART DE LLEIDA"

Fecha de publicación:
05-01-2021
Fecha de modificación:
22-02-2021
Estado:
Anunci aspirants admesos i exclosos provisionalment
5 publicaciones
Anunci convocatòria
05/01/2021 10:40 - Registro de publicación

Termini de presentació de sol·licituds: Del 7 al 20 de gener de 2021

TÈCNIC/A SUPERIOR GESTIÓ CULTURAL EN DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ, DINS EL PROJECTE (FEDER) "UN NOU PORTAL PATRIMONIAL: EL MUSEU D'ART DE LLEIDA"
07/01/2021 08:39 - Registro de publicación

Més informació i accés als documents (disponible des del 7 al 20 de gener de 2021)

Anunci aspirants admesos i exclosos provisionalment
Presentació d'al·legacions
22/02/2021 09:54 - Registro de publicación

Més informació i accés a la presentació d'al·legacions (del 22 de febrer al 5 de març, ambdós inclosos)
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.
D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servicio de atención a personas sordas o con discapacidad auditiva y/o de fonación
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Sede Electrónica