Què és la Seu electrònica?

La Seu és un lloc a Internet amb un nivell superior de garanties i seguretat per donar compliment a les exigències de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, des d'on els ciutadans poden exercir el seu dret d'accés a la informació, als serveis i als tràmits de l'administració pública de manera telemàtica, amb garantia de la integritat i veracitat del contingut ja que l'Administració pública titular de la Seu n'és responsable del contingut. 

Dades de la Seu

A qui està dirigida?

La Seu electrònica es dirigeix tan a ciutadans com empreses i entitats que vulguin o necessitin interactuar amb l'Administració pública titular del servei a través d'Internet.

Què es pot fer a la Seu electrònica?

Realitzar gestions que fins ara es realitzaven de forma presencial. Consultar informació referent a normativa, subvencions, documents públics, diaris oficials, convocatòries d’oferta de feina, perfil de contractant, etc.

Tenen la mateixa validesa les gestions realitzades a la Seu que de forma presencial?

Sí, tenen la mateixa validesa els tràmits realitzats a través de la Seu Electrònica que els efectuats de forma presencial. 

És segur utilitzar els serveis de la Seu?

La comunicació entre vostè i la Seu és segura. Tota la informació viatja xifrada, els certificats electrònics garanteixen la identitat d'ambdues parts. Les dades personals que vostè envia per Internet estan xifrades i, una vegada guardades en els nostres sistemes, utilitzem els mitjans necessaris per protegir-les, en compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i de la seva normativa de desenvolupament. 

Quan es pot utilitzar la Seu electrònica?

Es pot accedir a ella per realitzar tràmits i consultar informació durant 24 hores els 365 dies de l'any des de qualsevol lloc.

Cal tenir en compte que els tràmits realitzats en dies inhàbils s'entendran efectuats el primer dia hàbil següent. 

Què necessito? Requeriments

Per poder utilitzar la Seu electrònica i els serveis que ofereix, necessita tenir instal·lat un navegador, com per exemple Internet Explorer o Mozilla i el Certificat Arrel facilitat per CatCert. (més informació).

Segell electrònic d'actuació administrativa automatitzada

La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en el seu article 41.1 estableix que “entén per actuació administrativa automatitzada qualsevol acte o actuació efectuada íntegrament a través de mitjans electrònics per una Administració Pública en el marc d’un procediment administratiu i en la qual no hagi intervingut de manera directa cap empleat públic”. 

Igualment, l’article 40 de l’esmentada Llei 40/2015 estableix que “la relació de segells electrònics utilitzats per cada Administració Pública, incloent les característiques dels certificats electrònics i els prestadors que els expedeixen, ha de ser pública i accessible per mitjans electrònics. A més, cada Administració Pública ha d’adoptar les mesures adequades per facilitar la verificació dels seus segells electrònics”. 

Per tal de donar compliment a la normativa , l’Ajuntament de Lleida inclou tot seguit les característiques del certificat  de segell electrònic emprat per a realitzar les actuacions administratives automatitzades. 

 1. Codi únic d’identificació (Número de sèrie): 5B2695381396A91F
 2. Prestador de serveis de certificació que emet el certificat:
  CN = EC-SectorPublic
  OU = Serveis Públics de Certificació
  O = CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA
  C = ES
 3. Identificació del segell electrònic:
  Serial Number = 5B2695381396A91F
  CN = ProcessosAutomatitzats
  OU = Certificat de segell electrònic, de classe 1, nivell mig
  O = Ajuntament de Lleida
  C = ES
 4. Període de validesa del certificat: 26/abr/2017 13:24:00 CEST - 25/abr/2020 13:24:00 CEST
 5. Límits d’ús del certificat: Signatura digital; Sense repudi; Xifrat de claus; Xifrat de dades.
 6. Empremta digital del certificat: 2E:81:07:2A:FE:58:91:A0:6D:BA:F9:BE:4C:CC:B6:A8:FE:F4:3B:CB
   

La validació i comprovació de la no revocació del certificat es podrà realitzar a través de la web del prestador del servei de certificació a la següent adreça electrònica: https://www.eacat.cat/web/guest/signatura

D’altra banda, la verificació dels documents signats amb segell d'òrgan, a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lleida: https://seu.paeria.cat

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica