Convocatòries de concursos i premis

Premi Candi Villafañe de projectes per a la promoció d’igualtat d’oportunitats i la no discriminació 2019
23/11/2018 13:29 - Registre de publicació

Aquest premi, convocat per l’Ajuntament de Lleida, de caràcter biennal i d’àmbit estatal, és un reconeixement a tots aquells projectes que fomenten la igualtat d’oportunitats, essent una plataforma de reconeixement i visibilitat d’aquelles intervencions que generen una major consciència social sobre les necessitats i la feina feta i per fer en matèria d’igualtat d’oportunitats.

A la VI edició, seguint amb l’objectiu d’ impulsar nous projectes i actuacions d’intervenció en el territori que fomentin la igualtat d’oportunitats en diferents àmbits com; infància i adolescència, igualtat de gènere, gent gran, persones amb discapacitat física i/o mental, persones excloses socialment o amb risc d’exclusió, etc.

Data de deliberació

El premi Candi Villafañe 2019, és deliberarà i lliurarà durant el primer quadrimestre del 2019..

A qui s'adreça

totes les entitats del tercer sector d’acció social, de solidaritat, de cooperació al desenvolupament, així com fundacions, administracions locals, centres educatius i -centres universitaris que presentin un projecte d’intervenció en igualtats d’oportunitats i que actuïn dins l’àmbit estatal. No podran concórrer a aquest premi projectes a títol individual (persona física), ni del propi Ajuntament de Lleida ni projectes que hagin resultat guardonats total o parcialment en altres premis o certàmens.

Modalitat del projecte

En aquesta edició s’estableix un única modalitat: Projecte d’intervenció a realitzar.

  • Haurà de ser un projecte inèdit que es desenvoluparà en els pròxims dos anys (2019-2020).  

Elements de valoració dels projectes 

Els elements generals de valoració que es tindran en compte seran els següents: Inclusió d'elements per a la igualtat de les oportunitats i accessibilitat per a tothom, elements innovadors, treball comunitari, marc teòric, metodologia, avaluació del procés i dels resultats, enfocament interdisciplinari transversal i treball en xarxa, aplicabilitat, pluralisme, caràcter transferible i complementarietat, tal i com s'especifica a l'annex 4 d'aquestes bases.

Atesa la importància que l'Ajuntament de Lleida vol donar a la Innovació, es valorarà de manera destacada aquest aspecte.

Premis

Hi haurà un únic premi, amb una dotació de 5.000 €. El premi podrà quedar desert.

Bases

Sol·licituds

Termini de presentació de sol·licituds del al 31/12/2018

Presentació presencial:


Les candidatures es presentaran segons el model de sol·licitud adjunt a les bases, al Registre General de l'Ajuntament de Lleida, situat a  l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana de Lleida (OMAC), Rambla Ferran, 32 de Lleida, durant el termini abans expressat i en horari de Registre (consulteu horaris a omac.paeria.cat). 
La candidatura s'haurà d'adreçar a: PREMI CANDI VILLAFAÑÉ-REGIDORIA DE POLITIQUES PER ALS DRETS DE LES PERSONES.

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica