Convocatòries de concursos i premis

Premis literaris Lleida 2017 - 34è premi d'assaig Josep Vallverdú i 22è premi de poesia Màrius Torres
05/05/2017 09:46 - Registre de publicació

L’Ajuntament de Lleida i la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida convoquen el 34è Premi d’assaig Josep Vallverdú 2017 i el 22è premi de poesia Màrius Torres per tal de promoure el conreu de l’assaig i la poesia en català al nostre país

Convocatòria del 34è Premi d’assaig Josep Vallverdú 2017

 

Primera-L’Ajuntament de Lleida i la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida convoquen el 34è Premi d’assaig Josep Vallverdú 2017 per tal de promoure el conreu de l’assaig en català al nostre país. 

 

Segona-S’hi podran presentar autors i autores amb assaigs de tema lliure escrits en llengua catalana. 

 

Tercera-El gènere dels originals a presentar ha de ser assaig en qualsevol de les seves modalitats: literari, sociològic, científic, biogràfic, filosòfic, etc.

 

Quarta-Els originals presentats han d’ésser inèdits i no han d’estar pendents de veredicte de qualsevol altre concurs ni han d’haver estat guardonats en altres certàmens literaris, ni totalment ni parcialment. 

 

Cinquena-El termini de presentació d’originals s’obrirà l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP i finalitzarà el 15 de setembre de 2017.

 

Sisena-El lloc de presentació d’originals serà a l’Oficina Municipal d’atenció Ciutadana (Ajuntament de Lleida), horari d’atenció al públic i ubicació: consulteu-lo al web http://omac.paeria.cat

 

Setena-Un cop presentat un original no es podrà enretirar de concurs fins que s’hagi fet públic el veredicte.

 

Vuitena-El divendres 17 de novembre de 2017 es farà públic el veredicte del jurat.

 

Novena-El jurat és format per personalitats del món literari català.La composició concreta del jurat es farà pública oportunament al web de l’Ajuntament de Lleida: www.paeria.cat/cultura amb antelació suficient abans de la finalització del termini de recepció d’originals.

 

Desena-El veredicte del jurat, adjudicant o declarant desert el premi, és inapel·lable.

 

Onzena-La dotació serà de NOU MIL euros ( 9.000 €). Sobre aquest import s’efectuaran les deduccions que legalment o reglamentàriament pertoqui.

 

Dotzena-Els originals presentats han de tenir una extensió de 150 fulls DIN-A4, aproximadament, mecanografiats a doble espai i per una sola cara. Cal presentar l’exemplar per duplicat.

Els originals han de portar un títol i un pseudònim i la indicació explícita del premi al qual s’opta, però en cap cas no hi ha de constar ni el nom ni cap dada personal de l’autor/a.

Cal acompanyar-los d’un sobre format americà tancat (plica), a l’exterior del qual figuraran, novament, el títol i el pseudònim que constin al treball, així com la indicació explícita del premi al qual s’opta.

A l’interior del sobre (plica) cal fer constar: títol de l’obra i pseudònim, indicació del premi al qual s’opta, nom i cognoms de l’autor/a, fotocòpia del DNI (ambdues cares), adreça postal, adreça electrònica, telèfons de contacte (mòbil i/o fix) i un breu currículum (lloc i any de naixement, lloc de residència, trajectòria professional, publicacions, col·laboracions escrites a diaris o revistes, etc.), així com una declaració signada segons la qual l’original presentat no està pendent de veredicte de qualsevol altre concurs ni ha estat guanyador d’un altre premi. 

Tretzena-Els originals no premiats es poden recollir, per qui acrediti ser-ne l’autor, abans del 15 de desembre de 2017, a la Regidoria de Promoció cultural, Museus, Festes i Cultura popular de l’Ajuntament de Lleida (Av. Blondel 64, 25002 de Lleida, Secció de Publicacions i literatura, en horari de 9h a 13h).

Passat aquest termini, l’organització destruirà els originals no recollits.

 

Catorzena-Per acord entre les institucions convocants del premi i Pagès Editors, l’obra guardonada podrà ser publicada per aquesta editorial, la qual a aquest efecte, oferirà a la persona guanyadora un contracte d’edició.

 

Quinzena-La participació en aquest premi comporta l’acceptació de totes i cadascuna de les bases. 

 


 

Convocatòria del 22è Premi de poesia Màrius Torres 2017

 

Primera-L’Ajuntament de Lleida i la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida convoquen el 22è Premi de poesia Màrius Torres 2017 per tal de promoure el conreu de poesia en català al nostre país.

 

Segona-S’hi podran presentar autors i autores amb poemaris de tema lliure escrits en llengua catalana.

 

Tercera-Els originals, escrits en vers, hauran de ser inèdits i no han d’estar pendents de cap veredicte ni haver estar guardonats en altres certàmens literaris ni totalment ni parcialment.

 

Quarta-La dotació serà de SIS MIL euros (6.000 €). Sobre aquest import s’efectuaran les deduccions que legalment o reglamentàriament pertoqui.

 

Cinquena-El termini de presentació d’originals s’obrirà l’endemà de la publicació de la convotaròria al BOP i finalitzarà el 15 de setembre de 2017.

 

Sisena-El lloc de presentació d’originals serà a l’Oficina Municipal d’atenció Ciutadana (Ajuntament de Lleida), horari d’atenció al públic i ubicació: consulteu-lo al web http://omac.paeria.cat.

 

Setena-Un cop presentat un original no es podrà enretirar de concurs fins que s’hagi fet públic el veredicte.

 

Vuitena-El divendres 17 de novembre de 2017 es farà públic el veredicte del jurat.

 

Novena-El veredicte del jurat, adjudicant o declarant desert el premi, és inapel·lable.

 

Desena-El jurat és format per personalitats prestigiades del món literari català. La composició concreta del jurat es farà pública oportunament al web de l’Ajuntament de Lleida:

www.paeria.cat/cultura amb antelació suficient abans de la finalització del termini de recepció d’originals. 

 

Onzena-L’extensió de l’original ha de ser l’habitual en un volum de poesia.

 

Dotzena-Els originals, mecanografiats, han de portar un títol i un pseudònim i la indicació explícita del premi al qual opten, però en cap cas no hi ha de constar ni el nom ni cap dada personal de l’autor/a. El poemari ha de portar un índex (títol del poema i pàgina corresponent). Caldrà presentar 6 còpies de l’original.

 

Tretzena-Caldrà acompanyar els originals d’un sobre format americà tancat (plica), a l’exterior del qual hi ha de figurar novament el títol i el pseudònim que consten en l’obra presentada, així com la indicació del premi al qual s’opta. A l’interior del sobre (plica) cal fer constar el títol de l’obra presentada i el pseudònim, la indicació del premi al qual s’opta, el nom i cognoms de l’autor/a, fotocòpia del DNI (ambdues cares), l’adreça postal, l’adreça electrònica, els telèfons (mòbil i/o fix) de contacte i un breu currículum (lloc i any de naixement, lloc de residència, trajectòria professional, publicacions, col·laboracions escrites a diaris o revistes, etc.), així com una declaració signada segons la qual l’original presentat no està pendent de veredicte de qualsevol altre concurs ni ha estat guanyador d’un altre premi ni parcialment ni totalment.

 

Catorzena-Un cop fet públic el veredicte, les obres presentades al guardó no podran ser recuperades i seran destruïdes per l’organització

 

Quinzena-Per acord entre les institucions convocants del premi i Pagès Editors, l’obra guardonada podrà ser publicada per aquesta editorial, la qual a aquest efecte, oferirà a la persona guanyadora un contracte d’edició.

 

Setzena-La participació en aquest premi comporta l’acceptació de totes i cadascuna de les bases.

 

Bases

Sol·licituds

Termini de presentació de sol·licituds del 19/04/2017 al 15/09/2017

El lloc de presentació d’originals serà a l’Oficina Municipal d’atenció Ciutadana (Ajuntament de Lleida), horari d’atenció al públic i ubicació: consulteu-lo al web http://omac.paeria.cat

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica