Convocatòries de concursos i premis

Premis Horta de Lleida 2020
21/11/2019 07:56 - Registre de publicació

Premi per al desenvolupament i promoció de l'Horta de Lleida.

L’Ajuntament de Lleida, a través de la Regidoria de Mobilitat, Vialitat, Trànsit i Horta té per missió l’impuls de l’Horta de Lleida com a espai singular del municipi.

L'Horta de Lleida és l'espai agrari que rodeja la ciutat de Lleida i que ha anat evolucionant amb la ciutat des dels seus orígens. L'Horta és patrimoni, cultura i història de la ciutat de Lleida. A més de producció d'aliments i font de desenvolupament econòmic, aporta a la ciutat uns beneficis lligats a la qualitat de vida de la seva ciutadania i a la millora ambiental.

El premi té com a objectiu guardonar i reconèixer aquelles persones, entitats o iniciatives que treballen o han treballat per al desenvolupament i la promoció de l'Horta de Lleida, tant des del punt de vista agrari, com cultural o des de qualsevol altre aspecte remarcable. 

S'estableixen dues modalitats:

A. Premi al reconeixement de la trajectòria de promoció i desenvolupament de l’Horta de Lleida
B. Premi a la innovació en l’activitat agrària a l’Horta de Lleida.

A consideració del jurat, es farà una menció especial a les candidatures de projectes liderats per dones.

Qui pot ser candidat al premi?

Poden optar als premis:

 • Persones físiques residents a Lleida o fora de Lleida que han contribuït al desenvolupament i promoció de l’Horta de Lleida.
 • Institucions, entitats, associacions o empreses que hagin contribuït al desenvolupament i a la promoció de l’Horta Lleida.

El premi per a cadascuna de les modalitats serà una peça o component artístic relacionat amb el territori de l’Horta de Lleida elaborat per un artista local.

El jurat estarà presidit per l’alcalde o alcaldessa, o persona en qui delegui, i format per 9 persones:

 • Una persona de rellevància dels mitjans de comunicació locals o nacionals.
 • El/La director/a de l’Escola Tècnica Superior d’Agrònoms de Lleida.
 • Una persona de rellevància del món cultural i acadèmic de Lleida.
 • El/La president/a de l’Associació Recreativa els Pagesos.
 • El regidor de la Regidoria de Mobilitat, Vialitat, Trànsit i Horta de l’Ajuntament de Lleida.
 • El/la president/a de la Comissió de l’Horta de la FAVLL.
 • Els/Les premiats/des de les convocatòries anteriors, per a les dues categories.

El jurat s’organitzarà de la manera següent: un/a president/a, sis vocals i dos vocals premiats/des de l’edició anterior del Premi (vocals que s’aniran renovant anualment). Es vetllarà perquè la composició del jurat sigui el màxim d'equilibrada quant a gènere.

Qui presideixi el jurat tindrà vot de qualitat en cas d'empat.

La composició del jurat s'anunciarà prèviament a l’inici de cada convocatòria.

El jurat es reunirà posteriorment a la fi del termini de presentació de candidatures, en data a acordar pel jurat.

El lliurament de premis es farà dins dels actes de celebració de la festivitat de Sant Antoni Abat, el dia 18 de gener de 2020. 

Bases

Sol·licituds

Termini de presentació de sol·licituds del 21/11/2019 al 08/01/2020

Les candidatures s'han de presentar al Registre General de l’Ajuntament de Lleida. S'haurà de presentar en un sobre únic amb la retolació exterior següent: 

Títol: PROPOSTA PER AL PREMI HORTA DE LLEIDA - Edició 2020
Categoria a què es presenta:
- RECONEIXEMENT A LA TRAJECTÒRIA DE PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L'HORTA
- INNOVACIÓ AGRÀRIA
Nom de la persona o entitat que presenta la candidatura

 • Formulari de sol·licitud (vegeu apartat Impresos) degudament signat, on s’indiqui:
  • Modalitat de premi al qual opta la candidatura
  • Nom i dades de la persona sol·licitant
  • Nom i dades de la persona/entitat proposada,
  • Breu justificació dels motius pels quals la candidatura es considera mereixedora del premi.
 • Formulari de currículum vitae (vegeu l'apartat Impresos) i documentació oficial acreditativa dels mèrits descrits al currículum vitae així com la documentació que es consideri oportuna per justificar que la candidatura s’ajusta a l’àmbit, objecte i finalitat del premi (enllaços web, retalls de premsa, etc.)


Si la persona proposant considera una candidatura vàlida per a ambdues modalitat, cal que presenti dos sobres diferents, adaptant la documentació presentada a cadascuna d'elles.
 

Les candidatures que no es presentin amb aquest format es descartaran prèviament a la deliberació del Jurat.  


 

Documentació complementària

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica