Convocatòries d'ajuts i subvencions

L22- Rehabilitació dels edificis en l'àmbit del Centre Històric i en els nuclis antics de Magraners, Bordeta, Cappont, Secà de Sant Pere, Balàfia, Pardinyes i Mariola, de Lleida.
01/06/2016 08:30 - Registre de publicació

Informació general

L'objectiu d'aquesta subvenció és fomentar i regular les actuacions adreçades a la conservació, el manteniment, la rehabilitació i l'adequació funcional dels edificis, preferentment d'habitatges, situats en l'àmbit del Centre Històric, així com en els nuclis antics de Magraners, Bordeta, Cappont, Secà de Sant Pere, Balàfia, Pardinyes i Mariola, de Lleida. per tal d'incidir en el manteniment i la millora de les condicions  de seguretat, salubritat, ornament públic, habitabilitat, accessibilitat i sostenibilitat i ecoeficiència, als efectes d'evitar situacions de risc per a la salut i la seguretat de les persones o béns, i de desocupació permanent dels habitatges.

Actuacions objecte de la subvenció

  • Les actuacions objecte d’ajut seran aquelles obres de manteniment, conservació i rehabilitació necessàries per esmenar les possibles deficiències detectades en la inspecció tècnica de l’edifici, ITE, realitzada i tramitada de conformitat amb el Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici, referides als elements comuns dels immobles, a la millora de la sostenibilitat i l’ecoeficiència dels edificis, a l’assoliment d’una millor adequació a les condicions bàsiques d’accessibilitat universal, i, al compliment de les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges.
  • Seran susceptibles d’ajut les obres que es duguin a terme en el sistema envolupant dels edificis, és a dir, en els paraments exteriors: cobertes, façanes i parets mitgeres que restin a la vista; en el sistema estructural, el qual comprèn els fonaments, els murs de contenció, l’estructura vertical, l’estructura i els forjats horitzontals i les escales; en el sistema d’instal·lacions: xarxa de sanejament, instal·lació d’aigua, instal·lació d’electricitat, instal·lació de gas o d’altres fonts energètiques i els ascensors.
  • Són també actuacions objecte d’ajut, l’execució d’obres de conservació, rehabilitació i protecció d’edificis que hagin estat sotmeses al Certificat de Seguretat previst en l’article 8 de l’Ordenança reguladora de les condicions de manteniment de la seguretat dels edificis del centre històric de Lleida i aquelles en què, per part de l’Ajuntament, s’apreciïn raons d’urgència fonamentades en situacions de risc per a la salut de les persones o la seguretat de persones o les coses. 

Departament gestor

Per més informació sobre aquesta convocatòria subvencionadora, el departament responsable de la seva gestió és l'Oficina Local d'Habitatge carrer Cavallers, número 10-12. (Telf. 973700452).

Bases

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica