Convocatòries d'ajuts i subvencions

Informació general de la concessió de subvencions de l'Ajuntament de Lleida i els seus organismes autònoms
15/03/2016 12:33 - Registre de publicació

Informació general

D’acord amb l’establert en l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, s’estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions per l’Ajuntament de Lleida, segons els principis d’igualtat i no discriminació, publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, eficàcia i eficiència recollits en aquesta Llei.

S’entén per subvenció, qualsevol disposició dinerària efectuada per l’ Ajuntament o entitats que en depenen, a favor de persones públiques o privades, i que compleixin els requisits següents:

  • Que el lliurament es faci sense contraprestació directa dels beneficiaris.
  • Que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un determinat objectiu, l’execució d’un projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, ja efectuats o per efectuar, o la concurrència d’una situació, en el benentès que el beneficiari haurà de complir les obligacions materials i formals que se’n derivin.
  • Que el projecte, l’acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte fomentar activitats d’utilitat pública o d’interès social o de promoció d’una finalitat pública.
  • Els organismes autònoms i les entitats públiques de caràcter empresarial dependents de l’Ajuntament, podran atorgar subvencions en l’àmbit de les seves competències.

 

Les subvencions podran concedir-se de forma directa o mitjançant procediment en règim de concurrència competitiva.

 

L'Ajuntament aprovarà un  Pla Estratègic de Subvencions  on es recullin les línies subvencionadores de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms. En aquest mateix espai, www.paeria.cat/subvencions podeu consultar la informació de les diferents línies convocades cada any.

 

Abans d'iniciar el tràmit de sol·licitud de subvencions, cal que l'entitat estigui inscrita al Registre Municipal d'Entitats de l'Ajuntament de Lleida i tenir-hi les dades actualitzades (d'acord amb títol III, article 40 del Reglament de Participació Ciutadana) Pel que es recomana que, abans de sol·licitar la subvenció, consulteu el Registre Municipal d'Entitats. Si hi ha alguna dada susceptible de modificació, es pot fer de la forma següent:

- Online: mitjaçant el tràmit d'actualització de dades al Registre Municipal d'Entitats

- Presencialment: emplenant el model de sol·licitud d'actualització de dades i presentan-ho al Registre General de l'Ajuntament de Lleida - (OMAC) Rambla Ferran 32. Consulteu l'horari d'atenció. Podeiu consultar més informació sobre l'actualització de dades aquí

  • Més informació sobre el Registre Municipal d'Entitats: Regidoria de Participació Ciutadana, Drets Civils i Cooperació (C. Tallada 32, planta baixa - telèfon 973 700 453)

 

Aquesta informació proporciona les dades i documentació bàsica, caldrà consultar les bases específiques de cada convocatòria per conèixer els requisits específics.

Sol·licituds

Termini de presentació de sol·licituds del al 31/12/2018

Lloc de presentació

  • Presentació presencialPer a presentar sol·licitud de subvenció, cal que es lliuri la petició, juntament amb la documentació requerida en la respectives bases específiques, al Registre General de l'Ajuntament de Lleida (Rambla Ferran, 32) o al Registre Auxiliar de l'Ajuntament de Lleida (av. Blondel 16, baixos)
    Pot obtenir els documents normalitzats de sol·licitud i documentació adjunta facilitada en aquesta convocatòria, a l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana o a les dependències de les Regidories gestores de cadascuna de les línies subvencionadores.
  • Presentació online:  Consulteu, en el cas de les línies subvencionadores del Pla Estratègic, si permeten presentació electrònica.

Termini de la sol·licitud

Vegueu terminis de cada línia segons les bases de  cada convocatòria

Justificacions

Més informació

D'acord amb l'article 6 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Lleida, de data 5 de novembre de 2014, "els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a llur disposició si la persona interessada ho demana". Feu clic aquí si voleu la versió en castellà.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento para el uso de la lengua catalana en el Ayuntamiento de Lleida, de fecha 5 de noviembre de 2014, "los impresos deben ofrecerse en la versión catalana, sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en castellano. Las versiones en castellano estarán a su disposición si la persona interesada lo solicita". Haga clic aquí si desea la versión en castellano.

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Seu Electrònica